Undersökning om hur offentlig sektor ställer arbetsrättsliga villkor

Kommuner, regioner och statliga myndigheter svarar i vår enkätundersökning att de ställer arbetsrättsliga villkor i fler upphandlingar sedan nya regler trädde i kraft 1 juni 2017. Samtidigt visar svaren från enkäten att många inte ens känner till om de ställer villkor eller inte.

Upphandlingslagstiftningen kompletterades med regler om arbetsrättsliga villkor den 1 juni 2017. Reglerna innebär att arbetsrättsliga villkor ska ställas i upphandlingar i vissa fall. Om arbetet utförs i Sverige ska de arbetsrättsliga villkoren fastställas i enlighet med ett svenskt kollektivavtal. Om arbetet utförs i andra länder ska villkoren fastställas i enlighet med ILO:s kärnkonventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet. 

Arbetsrättsliga villkor i upphandlingsreglerna

 Vi ville ta reda på vad lagändringen har inneburit för tillämpningen av arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. Därför genomförde vi en enkätundersökning i november 2019.

Upphandlingar med arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal uppges ha ökat

 

Diagram 1 -arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal.png

Källa: Upphandlingsmyndighetens enkätundersökning i november 2019. Bygger på svar från 324 kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Drygt en tredjedel av organisationerna anger att det har skett en ökning av att ställa arbetsrättsliga villkor då arbetet utförs i Sverige, som exempelvis vid upphandling av bygg- och anläggningsentreprenader. Ökningen är störst bland kommuner och regioner.  

En majoritet har svarat att det inte har lett till någon förändring. Det finns också en relativt stor osäkerhet kring om det har skett någon ökning eller inte. Störst är osäkerheten bland kommunerna där 2 av tio har svarat att de inte vet.

Undersökning  - Upphandlingar med arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal

Upphandlingar med arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner uppges ha ökat, men inte i lika stor utsträckning som villkor enligt kollektivavtal

Diagram 2 - arbetsrättsliga villkor enligt ILOs.png

Källa: Upphandlingsmyndighetens enkätundersökning i november 2019. Bygger på svar från 324 kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Även när det gäller arbetsrättsliga villkor för arbete som utförs i andra länder, som exempelvis upphandling av varor som tillverkas i globala leveranskedjor, anger en sjättedel av organisationer att det har skett en ökning sedan lagändringen. Däremot är ökningen inte lika stor som för upphandlingar där arbetet utförs i Sverige.

Det är främst regionerna som anger att arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner/hållbara leveranskedjor har ökat. 1 av 3 svarar att det har skett en sådan ökning. Störst osäkerhet finns bland de statliga myndigheterna. Närmare än 1 av 3 svarar att de inte vet.

Undersökning - Upphandlingar med arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor

Många använder Upphandlingsmyndighetens stöd

Diagram 5 -  Andel myndigheter som har tagit del av Upphandlingsmyndighetens stöd.jpg

Källa: Upphandlingsmyndighetens enkätundersökning i november 2019

Många kommuner, regioner och statliga myndigheter använder Upphandlingsmyndighetenes stöd. När det gäller stödet för arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal har 62 procent svarat att de har tagit del av information från Upphandlingsmyndigheten.

När det gäller arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner/hållbara leveranskedjor är det färre som har tagit del av stödet. Där uppger totalt 44 procent att det har tagit del av del av stödet.

Diagram 6 Upphandlingsmyndighetens stöd har hjälpt de upphandlande organisationerna.jpg

Källa: Upphandlingsmyndighetens enkätundersökning i november 2019

Av de som har tagit del av stödet om arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal svarar 39 procent att det i stor utsträckning har hjälpt dem att tillämpa villkoren vid upphandling och 41 procent i liten utsträckning. Motsvarande siffror för stödet om arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner/hållbara leveranskedjor är något lägre, 24 procent i stor utsträckning och 44 procent i liten utsträckning.

Upphandlingsmyndigheten genomförde under november 2019 en enkätundersökning om hur reglerna om arbetsrättsliga villkor tillämpas i upphandlingar.

Enkäten skickades till samtliga 290 kommuner, 21 regioner, 250 statliga förvaltningsmyndigheter samt till 1201 övriga organisationer[1] såsom offentligt ägda bolag, kommunalförbund och privata företag som är berörda av upphandlingsreglerna. Sammanlagt skickades enkäten ut till 1 762 organisationer via Upphandlingsmyndighetens webbenkätverktyg Netigate. Datainsamlingsmetoden var enbart webbenkät.

Enkäten riktade sig i första hand till den funktion som närmast kommer i kontakt med offentlig upphandling, exempelvis upphandlingschefer eller motsvarande funktion. Enkäten har besvarats anonymt. Det har dock varit möjligt för respondenterna att fylla i sina kontaktuppgifter om man gått med på att bli kontaktad av Upphandlingsmyndigheten för fördjupande frågor.

Svar har inkommit från:

  • 175 kommuner

  • 13 regioner

  • 136 statliga myndigheter

  • 223 övriga organisationer (kommunala, statliga och regionala bolag samt övriga organisationer).

Då svarsfrekvensen var mycket låg för de övriga organisationerna (19 procent) har dessa exkluderats ur resultatredovisningen. Svarsfrekvensen för kommuner, regioner och statliga myndigheter uppgår till 60, 62 respektive 54 procent, vilket sammantaget ger en slutlig svarsfrekvens på 58 procent. Undersökningen kan därmed betraktas som en totalundersökning för dessa tre organisationstyper.

De resultat som redovisas visar de svar som har lämnats i undersökningen. Med tanke på bortfallet är det viktigt att notera att det inte är säkert att dessa svar är representativa för alla kommuner, regioner och statliga myndigheter.


[1] De övriga organisationer som omfattas av upphandlingsreglerna uppgår totalt sett till cirka 3 400. Enkäten har skickats till de 1 201 organisationer till vilka e-postadresser funnits tillgängliga.

Senast uppdaterad:

Relaterad information