Inköpsprocess för ansvarsfulla leveranskedjor

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en modell för att beskriva hur inköpsprocessen kan se ut. Ett offentligt inköp består av så mycket mer än själva upphandlingen. Vi har här använt modellen för att visa hur upphandlingar med ansvarsfulla leveranskedjor kan genomföras i praktiken.

modell_strategiskt_inkop_webb_790px.jpg

Inköpsmodellen rymmer alla övergripande inköpsprocesser: den strategiska, den taktiska och den operativa. Ett strategiskt och framgångsrikt inköpsarbete sker i samspel mellan alla olika delar i verksamheten och även i stora delar i samverkan med leverantören.

Upphandlingsmyndighetens strategiska inköpsmodell

Förankring i verksamheten

Innan det ställs villkor som syftar till att ansvarsfulla leveranskedjor vid inköp är det bra om arbetet är förankrat hos ledningen och internt i verksamheten.

Socialt ansvar – en del av inköpsprocessen

För att öka förutsättningarna för att kunna genomföra inköp med ansvarsfulla leveranskedjor är det viktigt att det finns ett stöd för detta hos verksamhetens ledning.

Många upphandlande myndigheter har en inköpspolicy som innehåller riktlinjer för inköpen. Det kan vara bra att komplettera en sådan inköpspolicy med riktlinjer för ansvarsfulla leveranskedjor.

Inköpspolicyn bör särskilt innehålla förutsättningar för inköp av varor och tjänster där risker i leveranskedjan har identifierats.

Hur ser förutsättningar ut i dagsläget?

Förutsättningarna för att arbeta med ansvarsfulla leveranskedjor vid inköp varierar mellan olika upphandlande myndigheter.

Det kan vara till hjälp att fundera över följande: Vilka resurser finns det internt?

  • Vilka krav ställs idag? Vilka inköpsrutiner finns det?
  • Kan arbetet samordnas med andra, både internt och externt?
  • Vilka resultat eftersträvas, både på kort och på lång sikt? 
  • Vilka resurser finns internt?

Resurser, kompetens och ansvarsfördelning

Inköpspolicyns målsättning bör förankras internt hos er. Det är en förutsättning för att kunna genomföra inköp med ansvarsfulla leveranskedjor på ett systematiskt och strukturerat sätt.

  • Säkerställ att det finns både personella och ekonomiska resurser.
  • Säkerställ att medarbetarna har nödvändig kompetens inom området.
  • Definiera roller och ansvar.

Använd befintliga processer

Ett bra tillvägagångssätt för att få arbetet med ansvarsfulla leveranskedjor förankrat i er verksamhet, är att integrera detta i processerna som redan används. Om ansvarsfulla leveranskedjor finns med i existerande checklistor, vägledningar, rapporteringssystem, kommunikation och så vidare är det lättare att det blir en naturlig del av verksamheten för de som direkt ska arbeta med frågan.

Internationella ramverk för ansvarsfulla leveranskedjor