Analysera

Under den här fasen gör ni som upphandlande myndighet en analys av den kunskap som ni har samlat in under planerings- och kartläggningsfasen.

Välgrundade beslut med rätt analys

Om det finns tydliga ledningsbeslut hur verksamheten ska arbeta med ansvarsfulla leveranskedjor, exempelvis genom en uppförandekod eller liknande, kan det vara så att analysfasen redan är genomförd på en övergripande nivå genom dessa policy- eller strategibeslut.

I analysfasen hanterar ni följande uppgifter:

  • Analysera vilka krav som är lämpliga att ställa i upphandlingen.
  • Analysera vad förutsättningarna i den aktuella branschen innebär för er som offentlig upphandlare.

Analysera lämpliga krav

Baserat på informationen om vilka hållbarhetsrisker som är störst i den aktuella branschen, och var i leveranskedjan dessa risker förekommer, beslutar ni vilka krav och villkor ni ska fastställa i upphandlingen.

Ofta ökar riskerna längre ner i leveranskedjan. Det är sällan som de största riskerna finns i tillverkningsfasen där exempelvis en vara slutligen sätts samman. Det kan vara bra att ha i åtanke när ni ska fastställa vilka villkor ni ska inkludera i upphandlingen. I upphandlingar som rör sådana branscher kan det vara lämpligt att tillämpa villkoren för hållbara leveranskedjor (avancerad nivå). Kraven på basnivå är begränsade till att endast omfatta underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet.

Mer om bas och avancerad nivå under Upphandla

Analysera förutsättningarna i aktuell bransch

Förutsättningarna för att säkerställa ansvarsfulla leveranskedjor varierar som framkommit ovan mellan olika branscher. Det kan vara bra att inför genomförandet av upphandlingen analysera om det exempelvis finns några särskilda utmaningar i leveranskedjan inom branschen och hur ni i sådana fall bör hantera det i samband med upphandlingen.