Förvalta

I förvaltningsfasen följer ni upp att leverantören uppfyller sina skyldigheter enligt kontraktet. När kontraktet löper mot sitt slut är det även dags att följa upp om ni har nått era mål och att dra nytta av erfarenheterna.

Följ upp kontraktet och ta vara på erfarenheterna

Uppföljning av villkor som syftar till att säkerställa ansvarsfulla leveranskedjor är viktigt och nödvändigt på flera plan. Uppföljning skapar trovärdighet för er verksamhet genom att ni också följer upp de villkor som ni efterfrågar. Dessutom finns det risk för att oseriösa företag gynnas om ingen uppföljning äger rum, genom att de företag som kanske inte uppfyller de villkor som efterfrågas ändå kan konkurrera om ett kontrakt.

I förvaltningsfasen hanterar ni följande uppgifter:

  • genomför uppföljningen av kontraktsvillkoren
  • upprätta en tid- och åtgärdsplan för att hantera eventuella avvikelser
  • kommunicera resultatet av ert arbete, internt och/eller externt
  • utvärdera resultatet och ta vara på erfarenheterna inför kommande upphandlingar.

Uppföljning - en stegvis process

Avvikelsehantering och förbättringsarbete

Kommunicera

Att mäta resultat