• Byggplats

Bygg och fastighet

Här hittar du information om risker i leveranskedjan avseende mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption inom området bygg och fastighet. Området bedöms vara hög risk då samtliga områden har element som anses vara hög risk.

Beroende på vilka produkter som det gäller kan leveranskedjan inom området – och därmed riskerna – se olika ut. Exempel på produkter som omfattas är:

  • bygg- och anläggningsmaterial
  • el och belysning
  • vitvaror.

Risker i leveranskedjan

Produktionen av varor som används inom byggbranschen har i stor utsträckning flyttats till högriskländer. Det rör sig exempelvis om produkter såsom byggskivor, färg, penslar, isolering och insatsvaror till golvbeläggning, vilka främst tillverkas i Kina. 

Sten

Sten importeras främst från Kina och Indien. Stenindustrin i Kina utmärks av låga löner, ingen lagenlig övertidsersättning, hög arbetsintensitet under säsong, samt brist på utbildning i hälso- och säkerhetsrisker. Vid bearbetning av sten finns hög risk för arbetsplatsolyckor och vid bearbetning av sten som innehåller kvarts är risken stor för arbetare att drabbas av lungsjukdomen silikos. 

Trä

Trä kommer huvudsakligen från Sverige eller norra Europa. Ryssland är dock en stor exportör till Sverige. Avverkning av tropiskt träslag (exempelvis teak och mahogny) innebär höga risker då avverkningen förstör den biologiska mångfalden och möjligheterna till försörjning för lokalbefolkningen. Efterfrågan av dessa värdefulla träslag har ökat snabbt och det finns en oro att oreglerad avverkning ska utarma bestånden. Flera tropiska trädarter från Asien, Central- och Sydamerika och Afrika regleras av CITES-konventionen, som syftar till att begränsa handeln för att skydda hotade arter och den biologiska mångfalden. 

El- och belysning

Tillverkning av ljuskällor sker i flertalet högriskländer, exempelvis Kina. Avvikelser som förekommer i tillverkningsindustrin är exempelvis extrem övertid, ingen övertidsersättning, bristfälliga hälso- och säkerhetsrutiner, bristande fackliga rättigheter, samt exploatering av migrantarbetare och studenter. Tillverkningsindustrin i Malaysia, Sydkorea och Förenade Arabemiraten har en arbetskraft som till stor del består av migranter. Migrantarbetarna får låga löner, utsätts för tvångsarbete, får sina pass beslagtagna och lever under svåra boendeförhållanden, samt utsätts för övergrepp. I Förenade Arabemiraten hamnar migrantarbetarna i en beroendeställning till sina arbetsgivare på grund av Kafala-systemet i vilket arbetsgivaren agerar sponsor, vilket på så sätt främjar tvångsarbete av migrantarbetare.

Plast, metall och mineraler

För risker vid utvinning och framställning av plast, metall och mineraler, se riskanalys för Kontor och textil samt IT och telekom.

Vitvaror

Vitvaror utgör till stor del elektronik, stål och plast. Se avsnitt för IT och telekom.

Branschinitiativ och riktlinjer

Det finns en mängd olika märkningar och branschinitiativ inom området livsmedel. Här nämner vi några.

Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) är EU:s handlingsplan för att bland annat licensiera legalt avverkat virke. Vidare kräver EU:s Timmerförordning EUTR att den som placerar trä på den europeiska marknaden säkerställer att det är legalt avverkat.

FLEGT

FSC- och PEFC-certifieringar var fram till Timmerförordningens införande det viktigaste sättet att uppvisa att virke var lagligt och relativt hållbart avverkat. Organisationen Rainforest Alliance är en av flera ackrediterade FSC-certifierare.

FSC
PEFC

Earthworm Responsible Stone Program är en organisation som syftar till att få europeiska stenköpare att stärka hållbarheten i produktionen av natursten. Medlemsföretag betalar en avgift och redovisar sina leveranskedjor. Organisationen i sin tur utför inspektioner på uppdrag av företagen.

Earthworm Foundation Responsible Stone Program (tidigare TFT)

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som består av stora aktörer på bygg-, fastighets och anläggningsmarknaden. BVB bedömer och därefter tillhandahåller information om miljöbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Byggvarubedömningen

ID06 är ett svenskt arbetssätt som kräver obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatser. Syftet är att motverka att oseriösa entreprenörer deltar i arbetet. ID06 har utarbetats av industrin med stöd av fackliga organisationer.

ID06

Bygg- och anläggningsmaterial

El och belysning

Vitvaror

Senast uppdaterad:

Relaterad information