• Kablar till en dator

Elektronik och it

Här hittar du information om risker avseende mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption i leveranskedjan inom området elektronik och it. Området bedöms vara av hög risk då samtliga områden har element som bedöms vara hög risk.

Exempel på produkter som omfattas är:

  • hårdvara och utrustning
  • förbrukningsmaterial (till exempel batterier).

Risker i leveranskedjan

Elektronik och it-produkter är materialintensiva och består av plaster, metaller, mineraler och andra komponenter. Produktion och komponenttillverkning sker i hög utsträckning i Kina, Vietnam, Indonesien, Taiwan, Malaysia och Mexiko. Industrin utmärks av långa arbetsdagar, farlig arbetsmiljö, ingen eller obetald ledighet, löner som inte går att leva på och bristfälliga fackliga rättigheter. Det har även rapporterats om att arbetare får straffavgifter, att anställningsavtal undanhålls och att lämplig skyddsutrustning saknas, trots höga hälsorisker med anledning av hantering av kemikalier, tungmetaller och svetsning.

Arbetskraften inom industrin utgörs inte sällan av korttidsanställda och migranter, som systematiskt diskrimineras. Extremt övertidsarbete är symptomatiskt för industrin och ofta rör det sig om påtvingad övertid. Under lågsäsong kan arbetarna däremot påtvingas ledighet utan lön. Även i Europa har det rapporterats om migrantarbetare som har utsatts för press och låga löner i elektroniktillverkningsindustrin.

Mineraler och metaller

Mineraler och metaller utvinns ofta i högriskländer där barnarbete är vanligt förekommande. Övriga risker rör bland annat höga hälso- och säkerhetsrisker samt låga löner, diskriminering av migrantarbetare, samt kränkningar av rätten till föreningsfrihet och organisationsfrihet. Gruvindustrin påverkar även lokalbefolkningens möjligheter till försörjning genom förorening av vatten och odlingsbar mark. För att göra utrymme för utvinningen sker ofta tvångsförflyttningar av lokalbefolkningen och inte sällan sker detta utan erforderlig kompensation. Utvinningen av vissa mineraler, framför allt, tenn, tantal, guld och volfram bidrar bland annat i Demokratiska republiken Kongo, Afghanistan, Centralafrikanska Republiken, Colombia och Myanmar till att finansiera väpnade grupper och på så sätt bidra till pågående konflikter. Mineralerna har därför kommit att klassas som konfliktmineraler.

Rekommendationer

Branschen bedöms vara av hög risk. Längst ner i leveranskedjan, i gruvorna från vilka metaller och mineraler utvinns, är arbetsförhållandena extremt dåliga och kränkningar av förbudet mot barnarbete samt rätten till rättvisa och gynnsamma arbetsvillkor är vanligt förekommande. Därutöver finns risk för att gruvdriften, genom handel med konfliktmineraler, främjar kränkningar av rätten till liv samt rätten att inte utsättas för tortyr.

Branschinitiativ och riktlinjer

Det finns en mängd olika märkningar och branschinitiativ inom området elektronik och it. Här nämner vi några.

Responsible Business Alliance (RBA) är en global branschorganisation för elektronikföretag. Företag som är medlemmar i organisationen skriver under en uppförandekod och åtar sig att genomföra återkommande revisioner i produktionsleden. RBA arbetar även aktivt med att öka spårbarheten av konfliktmineraler.

Responsible Business Alliance (RBA)

Electronics Watch är ett europeiskt initiativ av ickestatliga organisationer som vill stärka arbetsrätten i den globala it-industrin. Medlemmar, myndigheter och statliga institutioner åtar sig att använda organisationens sociala krav i upphandlingar och får i sin tur tillgång till kontinuerliga rapporter från partnerorganisationer i produktionsländerna som bevakar kravens efterlevnad.

Electronics Watch

Responsible Minerals Initiative (RMI) genomför tredjepartsgranskningar som ska garantera att smältverk är fria från konfliktmineraler. Verktyget sköts av Global e-Sustainability Initiative (GeSI) och branschorganisationen RBA.

Responsible Minerals Initiative (RMI)

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas är ett ramverk som ger vägledning för företag om hur de ska arbeta med spårbarhet och kontroll av sina leveranskedjor av mineraler för att undvika illegal handel.

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

Elektronik och it-produkter

El och belysning

Senast uppdaterad:

Relaterad information