• Lastbil

Fordon och transporter

Här hittar du information om risker avseende mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption i leveranskedjan inom området fordon och transporter. Området bedöms vara medelhög i sin helhet. Däremot bör det noteras att hög risk förekommer i råvaruutvinningen medan riskerna i tillverkningsprocessen bedöms vara lägre.

Beroende på vilka produkter som det gäller kan leveranskedjan inom området – och därmed riskerna – se olika ut inom området. Exempel på produkter som omfattas är:

  • fordon
  • drivmedel
  • däck och reservdelar.

Risker i leveranskedjan

Fordonsproduktionen inom EU sker främst i Tyskland, Spanien och Frankrike. Tillverkning i Öst- och Centraleuropa, Sydkorea och Turkiet är förenat med risker som låga löner, osäkra anställningar och begränsad rätt att förhandla kollektivt. Fordon är materialintensiva produkter som bland annat består av metaller, plaster och textilier. Komponenter som däck, batterier och katalysatorer produceras ofta i högriskländer. Varje komponent har sin egen produktionskedja. I grova drag kan produktionskedjan för fordon beskrivas som: råmaterialsutvinning – tillverkning av mindre komponenter – tillverkning av större komponenter – sluttillverkning.

Branschinitiativ och riktlinjer

Drivmedel

Sustainability & Carbon Certification (ISCC) ett internationellt flerpartsinitiativ som var ett av de första frivilliga certifieringssystemen som godkändes av EU. Systemet omfattar alla typer av biomassa.

Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) är en global koalition av regeringar, företag och det civila samhället som arbetar tillsammans för att förbättra transparensen kring ansvarig förvaltning av inkomster från naturresurser som olja, gas, metaller och mineraler.

The global oil and gas industry association for environmental and social issues (IPIECA) är en branschorganisation för företag inom olje- och gasindustrin som arbetar med sociala och miljömässiga frågor samt standarder för best practice.

Roundtable on Sustainable Biomaterial (RSB) är ett internationellt initiativ som sammanför jordbrukare, företag, NGO:s, experter, regeringar och mellanstatliga organ, och arbetar för hållbar produktion och bearbetning av biomassa. RSB har utvecklat ett system för tredjepartscertifiering med hållbarhetskrav som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) är en certifiering för palmolja som är utvecklad av producenter, tillverkare, återförsäljare, NGO:s och andra aktörer som är verksamma i palmoljeindustrin. RSPO:s krav omfattar bland annat transparens, miljöhänsyn och social hänsyn, både vad gäller anställda och lokalbefolkningen.

Fordon

Det finns en mängd olika märkningar och branschinitiativ inom området fordon och transporter. Här nämner vi några.

Responsible Minerals Initiative (RMI) hjälper företag att genomföra tredjepartsgranskningar av smältverk och raffinaderier.

Responsible Minerals Initiative

Drive Sustainability koordineras av CSR Europa och omfattar stora biltillverkare som arbetar tillsammans för företagens sociala ansvar. Målet är att utbyta erfarenheter och information om hållbarhetsfrågor i leveranskedjan inom fordonsindustrin, utveckla och tillämpa gemensamma verktyg och arbeta tillsammans med gemensamma projekt i syfte att främja hållbara leveranskedjor.

Drive Sustainability
CSR Europe

International Council on Mining and Metals (ICMM) arbetar för gemensamma riktlinjer gällande etik och hållbar utveckling för bolag aktiva inom gruvindustrin som själva väljer att ansluta sig. De bolag som anslutit sig till ICMM har förbundit sig att leva upp till ICMM:s riktlinjer och principer och att regelbundet rapportera deras efterlevnad av dessa.

Sustainability & Carbon Certification 

Extractive Industry Transparency Initiative 

The global oil and gas industry association for environmental and social issues

Roundtable on Sustainable Biomaterial

Roundtable on Sustainable Palm Oil

Responsible Minerals Initiative

Fordon

Drivmedel

Däck och reservdelar

Senast uppdaterad:

Relaterad information