• Läkemedel och stetoskop

Sjukvård och omsorg

Här hittar du information om risker avseende mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption i leveranskedjan inom området sjukvård och omsorg. Området bedöms vara hög risk då samtliga områden har element som anses vara hög risk.

Beroende på vilka produkter som det gäller kan leveranskedjan inom området – och därmed riskerna –se olika ut. Exempel på produkter som omfattas är:

  • medicinteknisk utrustning
  • medicinska förbrukningsartiklar
  • läkemedel.

Risker i leveranskedjan

Medicinteknisk utrustning

Leveranskedjan för medicinteknisk utrustning är komplex och består vanligtvis av tillverkning av plast, utvinning av mineraler och metaller, metallförädling samt tillverkning av elektroniska komponenter. Därefter sker slutmonteringen. I fabrikerna förekommer risker kopplade till tunga maskiner, brister i säkerhetsrutiner och buller samt att arbetstagare riskerar att utsättas för exponering av radioaktivt material. I fabriker i Kina är fackföreningsfriheten inskränkt. Bristande avfallsrutiner eller läckage kan orsaka förorening i vatten och miljön.

Medicinska förbrukningsartiklar

Många medicintekniska förbrukningsartiklar är gjorda av plast. Leveranskedjan för handskar består av odling av naturgummi, tillverkning av latex och slutligen tillverkning av handskar. Handskar kan även tillverkas av plast och då ser leveranskedjan ut på följande sätt: utvinning av olja, tillverkning av plast och därefter tillverkning av handskar. Vanligt förekommande kränkningar utgörs av förbud mot fackföreningar, diskriminering av migrantarbetare, begränsad strejkrätt, trakasserier av fackligt aktiva, långa arbetsdagar, låga löner och förbud mot ledighet. Barn mellan 15 och 17 år rapporteras arbeta på fabrikerna. Vid tillverkning av plast påverkas miljön negativt av utsläpp av koldioxid samt utsläpp till mark och vatten.

Tillverkning av gummi främsta risker finns vid ”tappning” av gummi. Dessa risker består av extremt låga löner, användning av hälsoskadliga kemikalier, barnarbete, dåliga villkor för migrantarbetare och osäkra anställningsförhållanden. Även momentet då gummit processas innefattar ett flertal arbetsmiljörisker på grund av heta ytor och användningen av cancerframkallande konserveringsmedel. Plantager av gummiträd tar markarealer i anspråk vilket innebär att den biologiska mångfalden försvinner och kränkningar av lokalbefolkningens markrättigheter har rapporterats. Korruption är ett utbrett problem. Det förekommer att tjänstemän i den offentliga sektorn och i tullar mutas för att lämna licenser och tillstånd.

Leveranskedjan för plast inbegriper följande steg: utvinning av råolja, raffinering, tillverkning av råmaterial och formgjutning. Utvinningen av råolja och raffineringen utgör miljörisker som innebär kränkningar av lokalbefolkningens rätt till möjligheter till försörjning genom förorening av vattendrag och mark. Vid tillverkningen av råmaterial, som till stor del sker i fabriker i Kina, förekommer kränkningar såsom långa arbetsdagar, ingen eller obetald ledighet, avsaknad av fackliga rättigheter, löner som understiger levnadslön samt hälso- och säkerhetsrisker. Det finns höga risker för bland annat brännskador och hudskador på grund av användning av kemikalier och utförande av processer i höga temperaturer. Korruption är ett utbrett problem i de länder där oljeutvinning och plasttillverkning sker, exempelvis i form av mutor för att få licenser och tillstånd.

Förbandsartiklar innefattar olika produkter, bland annat bandage, kompresser och plåster. Likt tillverkning av textil används bomull och olika syntetiska material vid tillverkningen. Förbandsartiklar består främst av bomull och det är i råvaruledet som de främsta riskerna finns, se avsnitt för textil.

Produktion av operationsartiklar och kirurgiska instrument sker i bland annat Pakistan och Kina. Riskerna inom industrin utgörs av kränkningar av fackliga rättigheter och exploatering av ”interna migrantarbetare”. En stor del av arbetet utförs på ackord vilket medför inkomstförlust vid brist på beställningar. Skyddsutrustning tillhandahålls sällan för arbetarna och ingen utbildning ges i arbetsmiljörisker. Utan skyddsutrustning finns risk för att arbetare som slipar/svetsar metall får besvär med andningsvägarna, lungcancer av nickel- och krompartiklar samt förgiftas och får hudskador vid ytbehandling av metall. Det finns även risk för barnarbete i underleverantörsledet.

Läkemedel

Leveranskedjan för läkemedel omfattar framtagning av råvaror, syntes, tillverkning, paketering och distribution. Läkemedelstillverkning är en högteknologisk industri där högutbildad arbetskraft används. Tillverkningen av läkemedel kan orsaka farligt utsläpp som negativt påverkar miljö, djur och natur. Ämnena är ofta vattenlösliga samt svårnedbrytbara och de kan förändra organismers beteende. Utvecklingen av antibiotikaresistens är en stor risk inom läkemedelsindustrin och som har global påverkan. Korruption är vanligt i tillverkningsländer och det finns risk för att regelverk och standarder kringgås genom mutor.

Rekommendationer

Vad gäller prioriteringen av risker mellan de nämnda fyra områdena bedöms risken vara allvarligast avseende arbetares rättigheter. Detta eftersom risken bedöms vara av oåterkallelig effekt, vilket kan exemplifieras av risker för exponering av radioaktiv strålning samt användning av tunga maskiner vid tillverkning av medicinskteknisk utrustning. Risken för mänskliga rättigheter bedöms likaså vara hög, framförallt i förhållande till utvinning av metaller och mineraler. Exempel på allvarliga risker med omfattande effekter är barnarbete och hälsoproblem. Vidare föreligger hög risk för antibiotikaresistens inom läkemedelsindustrin, vilket försvårar behandling av sjukdomar.

Även miljörisken bedöms som allvarlig i utvinningen av råvara, men medelhög i tillverkningen. Dock bör det noteras att hög risk kan föreligga avseende tillverkning av läkemedel i de fall tillverkning sker i exempelvis Indien samt i andra låglöneländer. Risken för korruption är generellt hög i de länder där råmaterialet utvinns och lägre i tillverkningsländerna, varför risken för korruption bedöms som medelhög.

Sammanfattningsvis kan allvarliga risker identifieras inom samtliga fyra områden varför prioritering av samtliga bör ske.

Branschinitiativ och riktlinjer

Det finns en mängd olika märkningar och branschinitiativ inom området sjukvård och omsorg. Här nämner vi några.

GOTS - The Global Organic Textile Standard är en internationell märkning för kläder och textil av naturfiber. Märkningen omfattar miljömässiga och även vissa sociala krav, för hela leveranskedjan. ILO:s åtta kärnkonventioner ingår som kriterier för märkningen.

GOTS

Better Cotton Initiative är ett industri- och organisationssamarbete som till exempel tagit fram en klassificering för hållbar bomull vad gäller bland annat miljöpåverkan och socialt ansvar.

Better Cotton Initiative

Medicinteknisk utrustning

Medicinska förbrukningsartiklar

Läkemedel

Senast uppdaterad:

Relaterad information