• Fönsterskrapa mot ett fönster

Städ och kemikalier

Här hittar du information om risker avseende mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption i leveranskedjan inom området städ och kemikalier. Området bedöms vara hög risk då samtliga områden har element som anses vara hög risk.

Beroende på vilka produkter som det gäller kan leveranskedjan inom området – och därmed riskerna –se olika ut inom området. Exempel på produkter som omfattas är:

  • Kemiska produkter (exempelvis tvättmedel, diskmedel och rengöringsmedel)
  • Kosmetiska produkter (exempelvis hudvårdsprodukter, tandkräm och tvål)

Risker i leveranskedjan

Kemiska produkter, som tvätt -, disk- och rengöringsmedel, innehåller en mängd olika kemiska ämnen, till exempel tensider, syror, zeoliter, etanol och enzymer. Dessa ämnen framställs ur palmolja eller råolja. Riskerna finns främst vid framställningen av råvarorna. Risker finns även vid tillverkningen av kemiska produkter inom kemikalieindustrin. USA och Kina är stortillverkare av exempelvis rengöringsmedel. Tillverkning av exempelvis rengöringsmedel, diskmedel och tvättmedel sker även i Sverige, men råvarorna köps in från underleverantörer.

De största riskerna avseende kosmetiska produkter finns längst ner i leveranskedjan. Kosmetiska produkter som exempelvis hudvårdsprodukter, består bland annat av konserveringsmedel, parfym, vatten, mineraloljor och palmolja. Palmolja rapporteras användas i 70 % av alla kosmetiska produkter. Risker finns även vid tillverkningen av kosmetiska produkter.

Palmolja

Produktionen av palmolja i Malaysia och Indonesien har uppmärksammats för grova kränkningar av bland annat migrantarbetares rättigheter. Tvångsarbete och barnarbete rapporteras förekomma. Andra grova kränkningar utgörs av löner under den lagstadgade miniminivån, arbetare som inte får korrekt övertidsersättning, begränsad föreningsfrihet, könsdiskriminering samt att arbetstagare tvingas att ta höga lån för att få jobb. Många arbetstagare saknar hälsoförsäkring eller andra förmåner.

Arbetet innebär höga hälso- och säkerhetsrisker då en arbetsuppgift kan vara att bespruta plantorna med bekämpningsmedel utan skyddsutrustning. Politisk korruption är vanligt förekommande i Indonesien och bland annat avseende markhanteringen. Nästan hälften av företagen rapporteras behöva utge en gåva för att få bygglov. Risken för korruption är även hög i Malaysia. Plantager av oljepalm ersätter ofta annan mark och regnskog skövlas med anledning av produktionen. Detta för med sig stor påverkan på den biologiska mångfalden i regnskogen och förstörda ekosystem. Ytterligare en miljörisk med oljeplantagerna är de plantager som har anlagts på torvmarker i Malaysia och Indonesien. Vid odlingen frigörs markbundet kol i form av koldioxid, vilket bidrar till den globala uppvärmningen.

Råolja

Se riskanalys för drivmedel.

Rekommendationer

Produkter inom området städ och kemikalier bedöms vara hög risk. Detta beror särskilt på den omfattande användningen av kemikalier i samband med bristande hälso- och säkerhetsåtgärder för arbetstagare samt lokalbefolkning som kan drabbas av långtgående effekter. Typiska problem i tillverkningen är löner under den lagstadgade miniminivån, begränsad föreningsfrihet och könsdiskriminering. Bedömningen på områdena mänskliga rättigheter och arbetsvillkor blir därför allvarlig risk. Miljörisken bedöms också vara av allvarligare grad på grund av exempelvis utsläpp av giftiga kemikalier i naturen, minskad biologisk mångfald och föroreningar av vatten. Risken för korruption bedöms generellt vara hög i de länder där råmaterialet utvinns, men kan vara lägre om tillverkningsländerna är belägna i Europa, varför risken för korruption bedöms som medelhög.

Sammanfattningsvis kan allvarliga risker identifieras inom samtliga fyra områden varför prioritering av samtliga bör ske.

Branschinitiativ och riktlinjer 

Det finns en mängd olika märkningar och branschinitiativ inom området städ och kemikalier. Här nämner vi några.

Nordisk miljömärkning (Svanen) är en miljömärkning för bland annat kemiska produkter. Uppfyllda miljökrav förebygger vissa arbetsmiljörisker och för att få märkningen finns även krav på spårbarhet.

Nordisk miljömärkning (Svanen)

Bra miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning som finns bland annat för rengöringsmedel och tvättmedel. Märkningen exkluderar svårnedbrytbara och giftiga kemikalier. 

Bra Miljöval

RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil är en certifiering för palmolja som är utvecklad av producenter, tillverkare, återförsäljare, NGO:s och andra aktörer verksamma inom palmoljeindustrin. RSPO:s krav omfattar bland annat transparens, miljöhänsyn och social hänsyn, både vad gäller anställda och lokalbefolkningen.

Roundtable on Sustainable Palm Oil

Kemiska och kosmetiska produkter

Senast uppdaterad:

Relaterad information