• Kläder och skor

Textil och skor

Här hittar du information om risker avseende mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption i leveranskedjan inom området textil och skor. Området bedöms vara hög risk då samtliga områden har element som anses vara hög risk.

Beroende på vilka produkter som det gäller kan leveranskedjan inom området – och därmed riskerna –se olika ut inom området. Exempel på produkter som omfattas är:

  • Textil
  • Skor

Risker i leveranskedjan

Textil

Höga risker finns både i tillverkningen av råmaterial och vid tillverkning. Tillverkningsleden präglas av bland annat långa arbetsdagar, låga löner, kränkningar av fackliga rättigheter samt trakasserier och tortyr av fackligt aktiva. Lönerna understiger vad som utgör en levnadslön och kvinnor är särskilt utsatta bland annat för sexuella övergrepp. De långa arbetstiderna resulterar i att barnen inte får någon omsorg eller att de separeras från sina föräldrar för att bli omhändertagna av släktingar, som ofta bor på annan ort. Bristande säkerhet på arbetsplatserna är ett utbrett problem i exempelvis Bangladesh. Ett flertal bränder och ras i fabriker har ägt rum under de senaste åren där över 1 000 arbetare har omkommit. Den bristande säkerheten rör bland annat undermåliga byggnadsstandarder, avsaknad av nödutgångar och bristande kontroll. Det finns uppgifter om att barnarbete förekommer i Kambodjas textilindustri. Barn- och tvångsarbete förekommer i textilindustrin i Kina och Indien. Korruption anses vara utbrett i flera av de länder där textil produceras.

Skor

Komponenter och material till skor kan komma från hela världen. Stålplattan som vanligtvis finns vid tån på arbetsskor är exempelvis ofta producerad i Italien och Tyskland, medan den del som finns ovanför sulan är oftast tillverkad i lågavlönade länder så som Indien och Brasilien. Kina är det land som idag producerar flest skor. I Kina är det förbjudet med fri fackförening och det är vanligt med olagliga nivåer av övertid. Det finns även brister i både hälsa och säkerhet och uppsägningar sker utan avtalsenlig ersättning samt att ogiltiga anställningskontrakt förekommer. Minimilöner som täcker ungefär hälften av en arbetares levnadsbehov tillämpas och företagen kan välja att flytta sin skotillverkning, inklusive de arbetstillfällena de medför, till andra områden av landet där tillverkningen är billigare och arbetstagarnas löner är lägre. Det är även vanligt att skor tillverkas i Central- och Östeuropa. Här förekommer låga löner, ibland under miniminivå, mycket övertid och ibland är det svårt för arbetare att ta ut sin semester. Arbetsplatserna kan även brista i hälsa och säkerhet, vilket är av stor vikt vid de intensiva kemiska processerna som används vid tillverkning av skor. Könsdiskriminering samt brister i rätten till fackföreningar har även rapporterats. Korruption är utbrett i flera av de länder där skor produceras. Det finns även risk för föroreningar av luft, vatten och mark i alla faser av leveranskedjan.

Rekommendationer

Allvarliga risker förekommer inom områdena mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter inom såväl produktionen av råvaror som i tillverkningsledet. Kränkningar bedöms vara genomgående i industrierna och ha en allvarlig effekt. Exempel på sådana kränkningar är tvångs- och barnarbete, ockupering av mark utan adekvat ersättning, otillräckliga löner och inskränkningar i fackföreningsrätten.

Även inom miljöområdet bedöms riskerna ha en allvarlig karaktär, med långtgående effekter, genom hela leveranskedjan med bland annat risker för farliga kemikalier, konsumtion av vatten i områden med vattenbrist och vattenföroreningar. Medelhög risk finns även inom korruption vad avser framförallt tillverkningen med bland annat risk för korrupta revisioner av till exempel fabriker och falska certifikat, licenser och säkerhetsintyg.

Sammanfattningsvis kan allvarliga risker identifieras inom samtliga fyra områden varför prioritering av samtliga bör ske.

Branschinitiativ och riktlinjer

Det finns en mängd olika märkningar och branschinitiativ inom området textil och skor. Här nämner vi några.

Better Cotton Initiative (BCI) är ett industri- och organisationssamarbete som exempelvis tagit fram en klassificering för hållbar bomull vad gäller miljöpåverkan och socialt ansvar.

Better Cotton Initiative

IPEC (International Programme on the Elimination of Child Labour) är ett program under ILO som arbetar för att reducera barnarbete genom att stötta de länder där detta förekommer.

IPEC

The Clean Clothes Campaign är ett internationellt nätverk som syftar till att förbättra arbetsvillkoren för arbetare i textil- och konfektionsindustrin.

The Clean Clothes Campaign

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en certifiering för ekologisk bomull samt miljövänlig och socialt ansvarstagande tillverkning.

GOTS

Fairtrade är en certifiering som inkluderar mänskliga rättigheter. Användning av bekämpningsmedel och andra kemikalier är begränsat men inte förbjudet.

Fairtrade

Textil

Skor

Senast uppdaterad:

Relaterad information