Publicerade riskbedömningar

Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter och relevanta myndigheter genomfört riskbedömningar inom vissa yrkesgrupper eller tjänster. Här förklarar vi hur vi genomför våra riskbedömningar och hur detta kan vara ett stöd för upphandlande myndigheter och enheter.

Enligt upphandlingslagstiftningen ska en upphandlande myndighet eller enhet ställa arbetsrättsliga villkor om det är bedöms behövligt. Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag att utarbeta stöd för upphandlande myndigheter och enheter vad gäller behövlighetsbedömningen och de arbetsrättsliga villkor som kan komma att ställas.

Information om behövlighetsbedömningar

Upphandlingsmyndighetens process för riskbedömningar

Inför arbetet med riskbedömningar bjuder vi alltid in de arbetsmarknadsparter som är relevanta för den yrkesgrupp eller tjänst för den aktuella riskbedömningen. I diskussionen med parterna genomför vi sedan en riskbedömning. Den görs med utgångspunkt från ett antal riskindikatorer som vi redogör för under processen för behövlighetsbedömningen. Utöver detta kan vi även inhämta annan relevant information från andra myndigheter.

Riskindikatorer i processen för behövlighetsbedömningar

Syftet med våra riskbedömningar är att de ska resultera i en slutsats om det förekommer risk, eller om den är låg, för oskäliga arbetsvillkor för arbetstagare som utför upphandlande kontrakt. Det är viktigt att tänka på att våra riskbedömningar är generella för hela landet och att det kan förekomma regionala eller lokala skillnader för den enskilda upphandlingen. Upphandlande myndigheter och enheter behöver alltid göra en egen behövlighetsbedömning för att analysera vilka risker det finns inför den enskilda upphandlingen.

Stöd i ett strategiskt inköpsarbete med arbetsrättsliga villkor

Efter genomförda diskussioner, där arbetsmarknadens parter och myndigheter har fått framföra sina synpunkter, sammanställer vi sedan informationen i riskbedömningar. Innan de kan publiceras på vår webbplats sker en kvalitetsgranskning. Det är för att säkerställa att vi ger ett tydligt och relevant stöd till upphandlande myndigheter och enheter.

Vad framgår av riskbedömningarna?

I våra publicerade riskbedömningar framgår om vi bedömer om det finns en risk eller låg risk för oskäliga arbetsvillkor när kontraktet fullgörs. I riskbedömningarna redovisar vi bara de indikatorer som vi anser vara relevant för den aktuella riskbedömningen. Vi beskriver vad parterna har förklarat under respektive indikator. I diskussionen med parterna vid genomförandet av riskbedömningar diskuteras alla riskindikatorer.

Vi förklarar även vilka arbetstagare som omfattas av riskbedömningen, alternativt exempel på upphandlingar som riskbedömningen avser.

Hur riskbedömningen kan användas

En upphandlande myndighet och enhet kan använda vår riskbedömning som en utgångspunkt vid den egna behövlighetsbedömningen, det vill säga bedömningen om det finns behov att ställa arbetsrättsliga villkor i den enskilda upphandlingen. De arbetsrättsliga villkor som ställs i form av särskilda kontraktsvillkor vid upphandlingar kan fungera som ett stöd för att ytterligare förstärka åtgärder mot osund konkurrens och oskäliga arbetsvillkor.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar