Publicerade riskbedömningar

Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter och relevanta myndigheter genomfört riskbedömningar inom vissa yrkesgrupper.

Bedömningarna har genomförts med utgångspunkt från de riskindikatorer som vi redogör för under processen för behövlighetsbedömningen. Utöver detta har vi även inhämtat annan information från arbetsmarknadens parter eller myndigheter som de anser vara väsentliga för att avgöra om det kan förekomma risk för oskäliga arbetsvillkor för arbetstagare när upphandlade kontrakt utförs. Men riskbedömningarna kan även visa på att det inte finns risk för oskäliga arbetsvillkor på en nationell nivå.

Processen för behövlighetsbedömningar i ett strategiskt inköpsarbete 

Efter genomförda diskussioner, där arbetsmarknadens parter och myndigheter har fått framhålla sina synpunkter, har vi sedan sammanställt informationen för de enskilda yrkesgrupperna eller tjänsterna. Resultatet är de publicerade riskbedömningar du hittar nedan. Vad du behöver tänka på är att dessa bedömningar är generella för hela landet och att det kan förekomma regionala eller lokala skillnader för den enskilda upphandlingen. En upphandlande myndighet eller enhet kan använda dessa uppgifter som underlag i sin egen behövlighetsbedömning, det vill säga bedömningen om det finns behov att ställa arbetsrättsliga villkor i den enskilda upphandlingen. 

Steget ”Kartlägga” i den strategiska inköpsprocessen 

Publicerade riskbedömningar

Senast uppdaterad:

Relaterad information