Riskbedömning för oskäliga arbetsvillkor - byggplåtslagare

Definition och omfattning

Med byggnadsplåtslagare menas de arbetstagare som utför plåtslageriarbeten i exempelvis byggentreprenader eller i plåtslageritjänster. Byggnadsplåtslagare omfattas av Plåt- och Ventilationsavtalet mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) och Plåt & Ventföretagen.

Följande yrkesgrupper inkluderas inte i riskbedömningen: snöskottare på tak och ventilationsarbetare. 

Riskbedömning och slutsats

Upphandlingsmyndigheten har sammanställt information och observationer från myndigheter och arbetsmarknadens parter. Enligt indikatorerna nedan bedömer Upphandlingsmyndigheten att det inte finns, alternativ låg risk, för oskäliga arbetsvillkor i upphandlade kontrakt av exempelvis plåtslageritjänster eller byggentreprenader där byggnadsplåtslagare utför arbete inom kontraktet.

En upphandlande myndighet eller enhet kan använda dessa uppgifter som underlag i sin egen behövlighetsbedömning, det vill säga bedömningen om det finns behov att ställa arbetsrättsliga villkor i den enskilda upphandlingen.

 1. Hög kollektivavtalstäckning

  Kollektivavtalstäckningen för arbetstagarna är cirka 85 procent, vilket anses vara en hög kollektivavtalstäckning. Arbetsmarknadens parter har framhållit att alla de större företagen inom branschen har tecknat kollektivavtal.
  Uppgiftslämnare: Byggnads och Plåt & Ventföretagen

 2. Underleverantörer

  Underleverantörskedjan kan se olika ut beroende på om arbetstagarna utför arbete i en byggentreprenad eller i plåtslageritjänster. I plåtslageritjänster förekommer det att företag ”lånar” arbetstagare av varandra för att täcka varandras arbetstoppar. Detta skulle kunna skapa en underleverantörskedja på 1-2 led. I byggentreprenader kan kedjan vara längre, dock är arbetsmarknadens parter inte ense om hur lång en underleverantörskedja vanligtvis är. Byggnads framhåller att byggnadsplåtslagare som förekommer i ett tredje led eller längre ner i en underleverantörskedja ökar risken för att arbetstagarens rättigheter åsidosätts eller att de kontrakterande företagen inte kontrollerar sina underleverantörer.
  Uppgiftslämnare: Byggnads och Plåt & Ventföretagen

 3. Utbildningsnivå

  Yrkesgruppen har en gymnasial utbildningsnivå med en efterföljande branschutbildning som leder till ett yrkesbevis. Plåt & Ventföretagen anser att företagen i större utsträckning efterfrågar att arbetstagare ska inneha ett yrkesbevis vid anställningen eller branscherfarenhet på cirka 6 år, vilket skulle motverka risken att oskäliga arbetsvillkor förekommer.
  Uppgiftslämnare Byggnads och Plåt & Ventföretagen

 4. Personaltillgång

  Plåt & Ventföretagen ser att det är en kompetensbrist inom yrkesgruppen, men ser inte att detta visar på att det skulle förekomma en osund konkurrens på marknaden eller i upphandlingar. Som ett resultat av kompetensbristen avstår företagen, enligt Plåt & Ventföretagen, istället att acceptera arbeten i till exempelvis ramavtal, när efterfrågad kompetens inte finns. Alternativt väljer offentliga köpare andra material, istället för plåt, och efterfrågar då istället andra yrkesgrupper. Byggnads ser inte att kompetensbristen inom yrkesgruppen har skapat ett behov för företag att anlita utstationerad arbetskraft, då arbetet innebär en mer småskalig produktion vilket behöver ske i närheten till leveransstället.

Framtagen i mars 2019

Senast uppdaterad:

Relaterad information