Riskbedömning för oskäliga arbetsvillkor - snöskottare på tak

Definition och omfattning

Med snöskottare på tak menas de som utför snöröjningsarbetet på tak. Snöskottare på tak omfattas av Plåt- och Ventilationsavtalet mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) och Plåt & Ventföretagen.

Följande yrkesgrupper inkluderas inte i riskbedömningen; byggnadsplåtslagare och ventilationsarbetare.

Riskbedömning och slutsats

Upphandlingsmyndigheten har sammanställt information och observationer från myndigheter och arbetsmarknadens parter och bedömer att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för snöskottare på tak. Upphandlingsmyndigheten drar slutsatsen att nedan angivna indikationer visar på att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor vid upphandling av snöröjningstjänster på tak där snöskottare på tak utför arbete inom kontraktet.

En upphandlande myndighet eller enhet kan använda dessa uppgifter som underlag i sin egen behövlighetsbedömning, det vill säga bedömningen om det finns behov att ställa arbetsrättsliga villkor i den enskilda upphandlingen. Arbetsrättsliga villkor i upphandling kan fungera som ett stöd för att ytterligare förstärka åtgärder mot osund konkurrens och oskäliga arbetsvillkor.

 1. Oklar kollektivavtalstäckning

  Byggnads uppskattar att det är en väldigt låg kollektivavtalstäckning för denna yrkesgrupp. Parterna har svårt att uppskatta andelen företag som har kollektivavtal närmare då det förekommer att företag inom trädgårdsskötsel, fastighetsskötsel eller andra närliggande yrkesområden utför snöskottning av tak. Dessa företag kan vara bundna av andra kollektivavtal.

 2. Utstationerad arbetskraft

  Byggnadsplåtslagare är den yrkesgruppen som enligt kollektivavtalet har en möjlighet att röja snö från taken. Men på grund av byggnadsplåtslagarnas relativt höga lön för en mindre kvalificerad arbetsuppgift är snöröjning på tak inte en prioriterad arbetsuppgift. Av denna anledning förekommer en hög andel utstationerad arbetskraft under vintersäsongen för att täcka det tillfälliga arbetsbehov som uppkommer, som riskerar att få oskäliga arbetsvillkor på grund av tillfälliga arbetsgifter. Andelen utstationerade arbetstagare är speciellt påtagligt under högkonjunkturer då byggnadsplåtslagare är en yrkesgrupp med kompetensbrist.
  Uppgiftslämnare: Byggnads och Plåt & Ventföretagen

 3. Låg utbildningsnivå

  Det är en låg utbildningsnivå för arbetstagarna då endast kunskap om hanteringen av säkerhetsutrustningen krävs. Plåt & Ventföretagen har för att motverka den låga utbildningsnivån, tagit fram riktlinjer för hur arbetet ska utföras samt införde 2012 en utbildning för att licensiera snöskottare och utbilda dem i att skotta säkert. Dock har riktlinjerna och licensieringen inte fått fulle effekt på marknaden.
  Uppgiftslämnare: Byggnads och Plåt & Ventföretagen

 4. Prispressning av anbud

  På grund av arbetsuppgifternas tillfälliga natur och säsongsbetoning kan detta leda till en prispressning av anbud då företag endast kallar in arbetstagare vid behov. Byggnads har dock ingen erfarenhet av att en prispressning av anbud automatisk skulle betyda sämre lönevillkor för arbetstagarna.
  Uppgiftslämnare: Byggnads

Framtagen i mars 2019

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relevanta länkar