Riskbedömningar för oskäliga arbetsvillkor - ventilationsarbetare

Definition och omfattning

Med ventilationsarbetare menas de arbetstagare som arbetar som ventilationsmontör, ventilationsplåtslagare, isoleraringsmontör, injusterare av ventilationssystem och status och kontrollmätningar, kanalrensare och ventilationstekniker. Ventilationsarbetare omfattas av Plåt- och Ventilationsavtalet mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) och Plåt & Ventföretagen.

Följande yrkesgrupper inkluderas inte i riskbedömningen; byggnadsplåtslagare och snöskottare på tak. 

Riskbedömning och slutsats

Upphandlingsmyndigheten har sammanställt information och observationer från myndigheter och individuella och gemensamma möten med arbetsmarknadens parter. Underlaget för bedömningen har därefter skickats ut till båda parterna för synpunkter, varvid arbetsmarknadens parter inte lämnade några synpunkter. Vi bedömer att det finns låg risk för oskäliga arbetsvillkor i upphandlade kontrakt av exempelvis ventilationsarbeten eller byggentreprenader där ventilationsarbetare utför arbete inom kontraktet.

En upphandlande myndighet eller enhet kan använda dessa uppgifter som utgångspunkt i sin egen behövlighetsbedömning, det vill säga bedömningen om det finns behov att ställa arbetsrättsliga villkor i den enskilda upphandlingen.

 1. Kollektivavtalstäckning

  Arbetsmarknadens parter upplever att kollektivavtalstäckningen är relativt hög utan att parterna vet hur hög andelen är. Dock finns flera angränsande kollektivavtal med Installatörsföretagen, IF metall eller Unionen.
  Uppgiftslämnare: Byggnads och Plåt & Ventföretagen

 2. Personaltillgång

  Plåt & Ventföretagen anser att det är en brist på kvalificerad kompetens inom yrkesgruppen, men anser inte att detta visar på att det skulle förekomma en osund konkurrens på marknaden eller i upphandlingar.

 3. Utbildningsnivå

  Yrkesgruppen har en gymnasial utbildningsnivå med en efterföljande branschutbildning som leder till ett yrkesbevis. Därefter finns möjlighet för arbetstagare att certifiera sig som ventilationsmontör. Enligt Byggnads har dock inte yrkesbeviset etablerats ordentligt på marknaden. Arbetstagare inom yrkesgruppen med en branscherfarenhet på cirka sex år har en möjlighet att anställas utan yrkesbevis eller certifiering.
  Uppgiftslämnare: Byggnads och Plåt & Ventföretagen

 4. Utstationerad arbetskraft

  Utstationerad arbetskraft förekommer för ventilationsarbeten på grund av att lättare kringtjänster av arbetet, så som hantering av materialet, kan utföras av andra arbetstagare. Ventilationsarbetena är dessutom nischade och speciellt inom isoleringsarbete förekommer en större andel utstationerad arbetskraft. Förekomsten av utstationerad arbetskraft kan inte ensamt anses vara tillräcklig för att peka på att det kan förekomma oskäliga arbetsvillkor för ventilationsarbetare.
  Uppgiftslämnare: Byggnads och Plåt & Ventföretagen

Framtagen i mars 2019.

Senast uppdaterad:

Relaterad information