Olika sätt för leverantörer att uppfylla de arbetsrättsliga villkoren

De särskilda arbetsrättsliga villkoren är till för att säkerställa att arbetstagare som arbetar i uppdrag som finansieras med offentliga medel har skäliga anställningsvillkor. Konkurrens ska inte kunna ske genom sämre anställningsvillkor.

Utgångspunkten är att den leverantör som tilldelas ett kontrakt ska uppfylla de särskilda arbetsrättsliga villkor som ställts för fullgörande av kontraktet och säkerställa att dennes eventuella underleverantörer gör det. Det innebär att villkor för lön, arbetstid och semester ska vara i nivå eller över det som anges av den upphandlande myndigheten eller enheten.

För att upprätthålla principen om likabehandling ger lagstiftningen ändå utrymme för alternativa sätt att uppfylla villkoren.

Olika sätt att uppfylla villkoren

Leverantörer som är bundna av kollektivavtal

Om en leverantör är bunden av och tillämpar det kollektivavtal som ligger till grund för de arbetsrättsliga villkoren anses denne uppfylla villkoren. Detsamma gäller för en leverantör som är bunden av och tillämpar ett annat centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Leverantörer, kan även anses uppfylla villkoren om de är bundna av ett lokalt kollektivavtal som är tecknat med stöd av ett sådant centralt kollektivavtal och ska därmed anses uppfylla villkoren.

En leverantör som har tecknat ett så kallat hängavtal är bunden till det kollektivavtalet.

Leverantörer som inte är bundna av kollektivavtal

En leverantör som inte är bunden av ett kollektivavtal kan tillämpa de angivna särskilda arbetsrättsliga villkoren. Ett annat alternativ är att tillämpa motsvarande villkor (det vill säga villkor om lön, semester och arbetstid) från ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Samtliga anställningsvillkor och nivåer måste vara hämtade ur ett och samma kollektivavtal. Ett lokalt kollektivavtal kan däremot enbart tillämpas av leverantörer som är bundna av ett centralt kollektivavtal och det lokala kollektivavtalet är slutet med stöd av ett sådant avtal.

En leverantör som tillämpar villkor ur ett kollektivavtal som denne inte är bunden av har kvar sina skyldigheter enligt arbetslagstiftningen om kollektivavtalet innehåller en avvikelse från en semidispositiv regel i semesterlagen eller arbetstidslagen.

Begreppet semidispositiv lagstiftning

Leverantörer som kan åberopa en utstationeringssituation  

En leverantör som är en arbetsgivare och som kan åberopa en utstationeringssituation anses uppfylla de arbetsrättsliga villkoren om denne tillämpar motsvarande villkor om arbets- och anställningsvillkor enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

Av utstationeringslagen framgår att arbetstagaren bland annat ska få minimilön enligt det kollektivavtal som är tillämpligt på arbetet. När det gäller andra villkor än lön till exempel arbetstid och semester, innebär utstationeringslagen att lagreglerade nivåer ska uppfyllas om inte det centrala kollektivavtal som tillämpas i Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen innehåller mer förmånliga regler för arbetstagaren.

Begreppet utstationering

Leverantören ska visa

Det är leverantören som ska visa på vilket sätt den kommer att fullgöra villkoren och att det är fråga om ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen, eller att denne kan åberopa en utstationeringssituation.

Senast uppdaterad:

Relaterad information