Olika sätt för leverantörer att uppfylla de arbetsrättsliga villkoren

De särskilda arbetsrättsliga villkoren syftar till att säkerställa att arbetstagare som arbetar i uppdrag som finansieras med offentliga medel har skäliga anställningsvillkor och att konkurrens inte ska kunna ske genom undermåliga anställningsvillkor.

Hur leverantören uppfyller de arbetsrättsliga villkoren

 

17 kap. 5 § LOU [1]

Även om de särskilda arbetsrättsliga villkoren inte är uppfyllda, ska en leverantör anses uppfylla villkoren, om den tillämpar motsvarande villkor i ett och samma centrala kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen.

 

Leverantören ska också anses uppfylla de arbetsrättsliga villkoren om den är en arbetsgivare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare och leverantören tillämpar motsvarande villkor om arbets- och anställningsvillkor enligt samma lag.

Villkoren om lön, semester och arbetstid ska anges enligt de lägsta nivåerna som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen förutsatt att nivåerna minst motsvarar lag. Samtliga villkor ska hämtas från ett och samma kollektivavtal och gälla för samtliga anbudsgivare i en aktuell upphandling.

Utgångspunkten är att den leverantör som tilldelas ett kontrakt ska uppfylla de särskilda arbetsrättsliga villkor som ställts för fullgörande av kontraktet och säkerställa att dennes eventuella underleverantörer gör det. Det innebär att löner och andra förmåner ska vara i nivå eller över det som anges av den upphandlande myndigheten eller enheten. För att upprätthålla likabehandlingsprincipen ger emellertid lagstiftningen utrymme för alternativa sätt att uppfylla villkoren.

Olika sätt att uppfylla villkoren

Leverantörer som är bundna av kollektivavtal

Om en leverantör är bunden av och tillämpar det kollektivavtal som ligger till grund för villkoren anses denne uppfylla villkoren. Detsamma gäller för en leverantör som är bunden av och tillämpar ett annat centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Leverantörer som är bundna av ett kollektivavtal kan även tillämpa villkoren ur ett lokalt avtal som är slutet med stöd av ett sådant centralt avtal och ska därmed anses uppfylla villkoren.

Leverantörer som inte är bundna av kollektivavtal

En leverantör som inte är bunden av ett kollektivavtal kan tillämpa de angivna särskilda arbetsrättsliga villkoren. Ett annat alternativ är att tillämpa motsvarande villkor (dvs. villkor om lön, semester och arbetstid) från ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Samtliga anställningsvillkor och nivåer måste vara hämtade ur ett och samma kollektivavtal. Ett lokalt avtal kan däremot enbart tillämpas av leverantörer som är bundna av ett centralt kollektivavtal och det lokala avtalet är slutet med stöd av ett sådant avtal.

En leverantör som inte är bunden av det kollektivavtal som leverantören åberopar och hämtar villkor från har kvar sina skyldigheter enligt arbetsrätten om kollektivavtalet innehåller en avvikelse från en semidispositiv regel i semesterlagen eller arbetstidslagen.
Läs mer om begreppet semidispositiv lagstiftning här

Leverantörer som kan åberopa en utstationeringssituation  

En leverantör som är en arbetsgivare och som kan åberopa en utstationeringssituation anses uppfylla de arbetsrättsliga villkoren om denne tillämpar motsvarande villkor om arbets- och anställningsvillkor enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

Utstationering är när arbetstagare som vanligtvis arbetar i ett land skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid. Av utstationeringslagen framgår att arbetstagaren bland annat ska få minimilön enligt det kollektivavtal som är tillämpligt på arbetet. När det gäller andra villkor än lön t.ex. arbetstid och semester, innebär utstationeringslagen att lagreglerade nivåer ska uppfyllas om inte det centrala kollektivavtal som tillämpas i Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen innehåller mer förmånliga regler för arbetstagaren.
Läs mer om begreppet utstationering

Den 1 juni trädde nya utstationeringsregler i kraft och bl.a. är arbetstagarorganisationerna skyldiga att lämna in relevanta kollektivavtalsvillkor till Arbetsmiljöverket.

Leverantören ska visa

Det är leverantören som ska visa på vilket sätt den kommer att fullgöra villkoren och att det är fråga om ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen, eller att denne kan åberopa en utstationeringssituation.

Fotnoter
[1] Motsvarande bestämmelser finns i 16 kap. 5 § LUF och 14 kap. 5 § LUK

 

Fotnoter
[1] Motsvarande bestämmelser finns i 16 kap. 5 § LUF och 14 kap. 5 § LUK

Senast uppdaterad:

Relaterad information