Förvalta

I förvaltningsfasen följer ni upp att leverantören uppfyller sina skyldigheter enligt kontraktet.

Uppföljningen är viktig och nödvändig av flera anledningar. Genom att ni följer upp de arbetsrättsliga villkoren bidrar ni till att skapa trovärdighet för er verksamhet. Om ingen uppföljning äger rum finns det risk för att oseriösa företag gynnas då företag som kanske inte uppfyller villkoren ändå kan konkurrera om ett kontrakt.

Uppföljningen kan ses som en stegvis process och kan omfatta egenrapportering som ett första steg och en eventuell vidare uppföljning som steg två.

I förvaltningsfasen hanterar ni följande uppgifter:

Egenrapportering från leverantören

Verifiering av leverantörens egenrapportering

Samarbeten och annan extern information vid uppföljning

Hantering av eventuella brister i egenrapporteringen

Uppföljning på aggregerad nivå

Planering för en vidare uppföljning

Uppföljning av eventuella brister från en vidare uppföljning

Justering av villkoren i kontraktet om kollektivavtalen omförhandlas

Dokumentationshantering av uppföljning