Villkor för underleverantörer

En leverantör ska ha ansvar för att de underleverantörer som den anlitar uppfyller de arbetsrättsliga villkor som har ställts i en upphandling. Långa eller komplexa underleverantörskedjor kan indikera att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor och att det därmed kan vara motiverat att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor. Den upphandlande myndigheten eller enheten ska ange att leverantören ska se till att dennes underleverantörer uppfyller villkoren enligt kontraktet.

Villkor för underleverantörer

17 kap. 2 § andra stycket LOU 

Myndigheten ska också kräva att leverantören ska säkerställa att dennes underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller de villkor som har ställts enligt första stycket.

Vilka underleverantörer omfattas?

Det är vanligt att leverantörer använder sig av olika former av underleverantörer i upphandlingar. Den kategori av underleverantörer som avses i bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor avser de underleverantörer som ”direkt medverkar till fullgörandet av kontraktet”.

Generellt sett innehåller de nya upphandlingslagarna bestämmelser om flera olika kategorier av underleverantörer. Skyldigheten för upphandlande myndigheter och enheter att ställa krav på dessa har utökats jämfört med tidigare lagstiftning. Enligt bestämmelserna i 17 kap. 6 § LOU[1] har en upphandlande myndighet rätt att begära vissa uppgifter från en anbudsgivare. Det kan gälla hur stor del av kontraktet som kan komma att fullgöras av någon annan och vilka underleverantörer som leverantören avser att anlita.

Vilka underleverantörer ”medverkar direkt” till fullgörandet av kontraktet

Skyldigheten att säkerställa att villkoren efterlevs är begränsad till de underleverantörer som direkt medverkar till fullgörandet av kontraktet. Det gäller visserligen oavsett hur många mellanled som finns mellan huvudleverantören och den eller de underleverantörer som fullgör kontraktet, men hänsyn behöver tas till kopplingen till föremålet för kontraktet och vad som är möjligt att följa upp.

Med ”direkt medverkar” avses den personal som producerar eller sätter samman en vara, tillhandahåller en tjänst eller utför arbete i en byggentreprenad. Det väsentliga vid bedömningen är om underleverantören rent faktiskt direkt eller omedelbart fullgör kontraktet. Av propositionen (sidan 53) framgår att det enligt proportionalitetsprincipen t.ex. inte är rimligt att ha ett obligatoriskt kravställande för produktionen av allt byggmateriel som förbrukas under en byggentreprenad. Inte heller kan det vara proportionerligt att ställa arbetsrättsliga krav som avser hur förbrukningsmateriel som används vid tillhandahållandet av en tjänst har producerats. Inte heller kan det åläggas leverantören att säkerställa att alla producenter av material som ingår i en vara ska uppfylla de arbetsrättsliga villkoren.

Med andra ord tar bestämmelsen inte sikte på t.ex. arbete som utförs för att producera materiel eller utrustning som används under en byggentreprenad eller vid tillhandahållandet av en tjänst. Det som sätter gränserna för hur långt villkoren kan sträcka sig är att det måste finnas en koppling till kontraktsföremålet och därför behöver villkoren begränsas till de som utför arbete/tjänster inom ramen för kontraktet.

Vilka villkor ska gälla för underleverantörer?

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska kräva att leverantören ska säkerställa att dennes underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller de arbetsrättsliga villkoren.

Utgångspunkten är att villkoren ska fullgöras oavsett vem som utför arbetet, dvs. huvudleverantören själv eller underleverantörer. Därför behöver det säkerställas att villkoren i praktiken är lika långtgående för underleverantörerna. Villkoren för underleverantörerna ska dock inte vara längre gående än de som ställs på huvudleverantören. De villkor som en leverantör ska säkerställa att dennes underleverantörer följer ska således vara desamma som de villkor för lön, semester och arbetstid som ingår i kontraktsvillkoren.

Huvudleverantören, som är den upphandlande myndighetens eller enhetens avtalspart, ska säkerställa att de arbetsrättsliga villkor som ställts i upphandlingen uppfylls av de underleverantörer som denne anlitar och som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet. Den upphandlande myndigheten eller enheten ska ålägga leverantören att se till att alla underleverantörer som direkt medverkar i fullgörande av ett kontrakt uppfyller villkoren enligt kontraktet. Det kan exempelvis göras genom att införa en klausul i kontraktsvillkoren som tydliggör detta för huvudleverantören.

En sådan klausul kan exempelvis vara följande:

”Det åligger leverantören att säkerställa att de vid var tid gällande särskilda arbetsrättsliga villkoren efterlevs av de underleverantörer som direkt medverkar till fullgörandet av kontraktet eller koncessionen. Leverantören ska också säkerställa att underleverantörer tillhandahåller de uppgifter och den dokumentation som krävs för uppföljning.”

De villkor som en huvudleverantör ska uppfylla kan denne i sin tur avtalsrättsligt binda sina underleverantörer till. Avtalet bör också ange att underleverantörer ska ge upphandlande myndigheter eller enheter möjlighet till motsvarande uppföljning och tillgång till uppgifter som hos huvudleverantörer.

Fotnoter
[1] Motsvarande bestämmelser finns i 16 kap. 16 § LUF och 14 kap. 6 § LUK.
[2] Motsvarande bestämmelser finns i 16 kap. 16 § LUF och 14 kap. 6 § LUK.

Senast uppdaterad:

Relaterad information