Villkor för underleverantörer

En leverantör har ansvar för att de underleverantörer som den anlitar uppfyller de arbetsrättsliga villkor som är ställda i en upphandling.

Långa eller komplexa underleverantörskedjor kan visa på att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor och att det därmed kan vara motiverat att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor. Den upphandlande myndigheten eller enheten ska ange att leverantören ska se till att dennes underleverantörer uppfyller villkoren enligt kontraktet.

Vilka villkor ska gälla för underleverantörer?

Utgångspunkten är att de arbetsrättsliga villkoren för lön, arbetstid och semester, ska fullgöras oavsett vem som utför arbetet, det vill säga huvudleverantören själv eller underleverantörer. Därför behöver det säkerställas att villkoren i praktiken är lika långtgående för underleverantörerna. Villkoren för underleverantörerna ska dock inte vara längre gående än de som ställs på huvudleverantören.

Vilka underleverantörer omfattas?

Det är vanligt att leverantörer använder sig av olika former av underleverantörer i upphandlingar. Den kategori av underleverantörer som avses i bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor avser de underleverantörer som ”direkt medverkar till fullgörandet av kontraktet”. Skyldigheten för leverantören är därmed begränsad till att säkerställa att villkoren efterlevs av de underleverantörer som direkt medverkar till fullgörandet av kontraktet.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska ge leverantören i uppdrag att se till så att alla underleverantörer som direkt medverkar i fullgörande av ett kontrakt uppfyller de arbetsrättsliga villkoren enligt kontraktet.

Se våra kontraktsvillkor för hur villkoret kan formuleras

Vad innebär ”direkt medverkar”?

Med ”direkt medverkar” avses den personal som producerar eller sätter samman en vara, tillhandahåller en tjänst eller utför arbete i en byggentreprenad. Det väsentliga vid bedömningen är om underleverantören rent faktiskt direkt eller omedelbart fullgör kontraktet.

Det gäller visserligen oavsett hur många mellanled som finns mellan huvudleverantören och den eller de underleverantörer som fullgör kontraktet. Hänsyn behöver tas till kopplingen till föremålet för kontraktet och vad som är möjligt att följa upp.

En avvägning behöver också ske av vad som är rimligt. Till exempel kan det anses vara oproportionerligt att ställa arbetsrättsliga villkor för produktionen av allt byggmateriel som förbrukas under en byggentreprenad. Inte heller kan leverantören få i uppdrag att säkerställa att alla producenter av material som ingår i en vara ska uppfylla de arbetsrättsliga villkoren.

Med andra ord tar bestämmelserna inte sikte på till exempel vilket arbete som utförs för att producera materiel eller utrustning som används under en byggentreprenad eller vid utförandet av en tjänst. Det som sätter gränserna för hur långt villkoren kan sträcka sig är att det måste finnas en koppling till föremålet för kontraktet och därför behöver villkoren begränsas till de som utför arbete/tjänster inom ramen för kontraktet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information