Barns rättigheter i upphandling

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. Lagen kommer att stärka barns mänskliga rättigheter i praktiken.

Barnkonventionen har nu samma rättsliga status som andra svenska lagar och kan ensam ligga till grund för beslut hos kommuner, regioner och myndigheter. Barnkonventionen förbinder i första hand staten och de aktörer som staten har delegerat ansvar till att säkerställa barns rättigheter. Det innebär ett förtydligande att tjänstepersoner och beslutsfattare i kommuner, regioner och myndigheter måste ta hänsyn till de rättigheter som följer av barnkonventionen vid bedömningar i ärenden som rör barn.

Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

Vad innebär det för offentlig upphandling?

Vid varje upphandling ska det utredas och bedömas om den kan få konsekvenser för barn. Det gäller både om det påverkar ett enskilt barn eller barn i grupp. Ibland är det uppenbart att en åtgärd eller ett beslut kommer påverka barn, i andra fall är det inte lika tydligt. Det kan till exempel röra upphandlingar av hem för vård eller boende (HVB), en skolbyggnad eller produkter som barn ska använda. Men det kan också handla om upphandlingar av transporter, mark- och anläggningsentreprenader eller parkutrustning.

I varje upphandling som påverkar barn ska barns bästa beaktas. Det finns ett ansvar att vid inköp ta med barns perspektiv och rättigheter i planering och utförande. Förberedelsestadiet av varje upphandling bör inledas med att ta fram en kravbild utifrån verksamhetens behov och här är det viktigt att ha ett barnperspektiv. Behovsanalysen

Vad som är barnets bästa går inte alltid att ge ett entydigt svar på och därför behöver beställare, upphandlare och andra inblandade undersöka vilka konsekvenser upphandlingen kan få för barn. Den som fattar ett beslut som rör barn måste alltid kunna redogöra för hur barnets bästa har utretts och beaktats i beslutet. Därför kan det vara bra att dokumentera detta i samband med upphandlingen.

För att bedöma barns bästa måste barns egna åsikter tas hänsyn till. Barn har rätt att uttrycka sina meningar i alla frågor som rör dem. Det finns många olika sätt att ta in barns åsikter, till exempel genom intervjuer med enskilda barn, skapa fokusgrupper eller barnråd med flera olika barn, eller skicka ut enkäter.

Ett exempel är Järfälla kommun som arbetar med så kallade barnhearings där elever får ställa frågor och föra fram sina åsikter till politiker.

Barn­hearing - elever ställer frågor till politiker (Järfälla kommuns webbplats)

Ett annat exempel är Simrishamns kommun som arbetar aktivt för att stärka barn och ungas rättigheter på kort och lång sikt samt förbättra barns och ungas levnadsvillkor.

Barnrättsarbete i Simrishamn (Simrishams kommuns webbplats)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har en enkät för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter.

Ungdomsenkäten Lupp (MUCF webbplats)

 • Barnkonventionen består av 54 artiklar, varav 41 sakartiklar som innehåller barns rättigheter.

 • Barnkonventionen innehåller fyra grundprinciper:

  • artikel 2 – icke-diskriminering: alla barn har samma rättigheter och lika värde

  • artikel 3 – barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn

  • artikel 6 – alla barn har rätt till liv och utveckling

  • artikel 12 – barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem respekterade i frågor som berör dem

 • Sverige ratificerade barnkonventionen 1990. I juni 2018 röstade riksdagen ja till regeringens förslag att göra barnkonventionen till svensk lag.

 • Alla världens länder har ratificerat barnkonventionen förutom USA.

 • Det finns en barnrättskommitté i Geneve som regelbundet granskar hur länderna följer barnkonventionen.

  Barnrättskommitténs slutsatser och rekommendationer till Sverige

 • Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information