Verktyg och metoder för barns bästa

På bland annat Barnombudsmannens webbplats finns det mer information om verktyg och metoder för att göra bedömningar om barns bästa och lära sig mer om barnkonventionen.

Verktyg och metoder från Barnombudsmannen

Webbutbildning om barns rättigheter

Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig främst till dem som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet.

Ansvar för genomförande - en webbutbildning från Barnombudsmannen

Barnrättsresan

Barnombudsmannens processtöd som ska hjälpa kommuner, regioner och myndigheter att utveckla sitt barnrättsarbete och leva upp till barnkonventionen. Barnrättsresan vänder sig i första hand till tjänstepersoner i kommuner, regioner eller på myndigheter.

Barnrättsresan (Barnombudsmannens webbplats)

Unga direkt - ett sätt att lyssna på barn

Unga Direkt är ett arbetssätt för att lyssna på barn. Metoden utgår från att barnen berättar om sådant som de själva har erfarenhet av och passar både för enskilda samtal och för att träffa barn i grupp.

Unga direkt - ett sätt att lyssna på barn (Barnombudsmannens webbplats)

Prövning av barnets bästa

Barnombudsmannen har tagit fram ett skriftligt stödmaterial om prövningar av barnets bästa för beslutsfattare och tjänstepersoner.

Prövning av barns bästa (Barnombudsmannens webbplats) 

Barnchecklista

Barnombudsmannen har en checklista med ett antal frågor att ställa inför varje beslut som fattas.

Barnchecklista

Andra vägledningar och stöd

Policyer och riktlinjer

Nya policyer, riktlinjer och handböcker kan behöva tas fram, och redan existerande uppdateras, om hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas inom upphandlingsverksamheten. I detta arbete kan stöd hämtas från regeringens vägledning för tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Vägledningens syfte är att underlätta för hur man metodmässigt kan gå till väga när man tolkar och tillämpar en internationell konvention som barnkonventionen.

Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter

Vägledning kan också hämtas från regerings strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige.

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Stöd för leverantörer

Som leverantör är det viktigt att fundera över hur barns rättigheter påverkas av företagets verksamhet. Företaget kan påverka barn på flera olika sätt, både direkt och indirekt.

FN:s Global Compact, Unicef och Rädda Barnen har tagit fram tio principer för att hjälpa företag att ta ett större ansvar för barns rättigheter. De så kallade ”barnrättsprinciperna för företag” hjälper företag att ta ansvar för sin påverkan på barn och kan användas som vägledning för att stödja barns rättigheter.

Det finns flera olika metoder och verktyg för hur företag kan arbeta med barnrättsanalyser.

Barnrättsprinciperna

Rädda barnens avdelning ”Child Rights and Business” stöttar företag i att kartlägga och förbättra sin påverkan på barn.

Child Rights and Business (Rädda barnens webbplats)

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relevanta länkar