Främjande av lika rättigheter och möjligheter

Ett av regeringens nationella mål är en ansvarsfull offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Upphandlande myndigheter och enheter har möjlighet att bidra till lika rättigheter och möjligheter vid offentlig upphandling.

Krav i upphandling kan exempelvis bidra till att nå olika jämställdhetspolitiska mål som finns inom den egna organisationen. För ett antal statliga myndigheter finns det även en skyldighet att inkludera villkor som syftar till att öka medvetenheten om och efterlevnad av diskrimineringslagen.

Enligt diskrimineringslagen innebär diskriminering att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Diskrimineringsgrunderna är:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.

Diskriminering kan ske i sex olika former. Den kan vara både direkt och indirekt. Bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är också former av diskriminering.

Jämställdhet handlar om rättvisa, demokrati och delaktighet. Det förutsätter lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden för både kvinnor och män. Att inkludera ett jämställdhetsperspektiv vid offentlig upphandling innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar garanteras en likvärdig service och rättvis fördelning av resurser. EU-rätten föreskriver att systematisk jämställdhetsintegrering ska ske i alla offentliga verksamheter.

Antidiskrimineringsförordningen

Förordning om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt syftar till att öka medvetenheten och efterlevnaden av diskrimineringslagen. I förordningen åläggs ett antal statliga myndigheter att vid kontraktstilldelning av en tjänst eller byggentreprenad inkludera särskilda villkor om kontraktet har en löptid på åtta månader eller längre och har ett beräknat värde på minst 750 000 kr. Villkoren ska ha till ändamål att motverka diskriminering hos leverantören.

Förordningen är avsedd för och tvingande för statliga myndigheter, men inget hindrar att dess villkor tillämpas av andra upphandlande myndigheter.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar