Inkludera socialt företagande i offentlig upphandling

Ett av syftena med 2014 års upphandlingsdirektiv är att upphandling i större utsträckning bör användas till stöd för att uppnå gemensamma samhälleliga mål. Ett sätt att åstadkomma detta är att inkludera socialt företagande i upphandling.

”En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta”. Så står det i lagen om offentlig upphandling, LOU (4 kap. 3 §).  Målsättningen med bestämmelsen är att uppmuntra upphandlande organisationer att ta miljö-, sociala och arbetsrättsliga hänsyn när upphandlingsföremålet ska specificeras och när de överväger vilka krav som ska ställas. För att visa social hänsyn kan den upphandlande organisationen i ett anbud ställa krav på till exempel:

  • att leverantören vid utförandet anställer arbetslösa, särskilt långtidsarbetslösa, eller anordnar utbildning för arbetslösa
  • att leverantören vid utförandet gör något för att främja jämställdhet eller mångfald i fråga om bakgrund eller etniskt ursprung
  • att leverantören prioriterar brukarmedverkan och därför gärna ser sociala företag som utförare.

Olika former av socialt företagande

Upphandla med hänsyn till små aktörer

Hinder och utmaning för att inkludera socialt företagande i upphandling

Ta fram en policy för upphandling

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar