Rättvis handel

Rättvis handel är ett internationellt handelssamarbete vars betydelse för global utveckling och fattigdomsbekämpning har lyfts fram på olika sätt, bland annat i samband med offentlig upphandling.

Rättvis handel är ett handelssamarbete som verkar för att skapa bättre förutsättningar för odlare och arbetare i länder med utbredd fattigdom genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter. Definitionen har utarbetats av organisationerna för rättvis handel, WFTO och Fairtrade. Sedan dess har definitionen även erkänts av bland andra Europaparlamentet och Europeiska kommissionen.

Rättvis handel i offentlig upphandling

EU-domstolen har i sitt avgörande i mål Max Havelaar (C-368/10) bekräftat

att det går att ta hänsyn till rättvis handel i offentlig upphandling. Domen gäller ett avgörande mellan den nederländska regeringen och Europeiska kommissionen.

EU-domstolen konstaterade i sitt domslut att en upphandlande myndighet får efterfråga kaffe som är producerat i enlighet med kriterierna både för det nederländska miljömärket Eko och för rättvis handel. Enligt EU-domstolen står det "en upphandlande myndighet fritt att själv fastställa vilka produkter den vill förvärva". Domstolen konstaterade därmed att upphandlande myndigheter kan välja tilldelningskriterier som är baserade på överväganden av miljömässig eller social karaktär, så som exempelvis kriterier för rättvis handel.

Slutsatserna i detta domslut har införts i upphandlingsdirektiven ibland annat bestämmelserna om märken och kopplingen till kontraktsföremålet, avseende tilldelningskriterier och särskilda villkor för fullgörande av kontrakt. Koppling anses finnas om kriterierna eller villkoren i något avseende hänför sig till den vara, tjänst eller byggentreprenad som anskaffas. Observera att möjligheterna att ta hänsyn till rättvis handel begränsas till tilldelningskriterier eller särskilda kontraktsvillkor.

De svenska upphandlingslagarna möjliggör för en upphandlande organisation att kräva en särskild märkning som bevis för att varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna motsvarar de egenskaper som krävs. Andra märkningar ska godtas om det innebär att det som ska upphandlas, uppfyller likvärdiga krav. Annan lämplig utredning ska också godtas under vissa förutsättningar.

Läs mer om reglerna för användning av märkning i offentlig upphandling.

Produktmärkningar för rättvis handel

Fairtrade är en produktmärkning och en av de större aktörerna inom rättvis handelsrörelsen. För att tilldelas märket ska fyra kriterier vara uppfyllda:

  • kostnadsstäckande minimipris
  • påslag på världsmarknadspriset
  • förfinansiering
  • långsiktiga handelsrelationer mellan producenten och importören.

I dag finns det flera Fairtrade-certifierade produkter, exempelvis kaffe, te, kakao, frukt och andra livsmedel. Det finns även certifierade blommor, sportbollar och produkter som innehåller Fairtrade-certifierad bomull.

World Fair Trade Organization (WFTO) är en annan märkning för rättvis handel. Till skillnad från andra märkningar garanterar WFTO: s produktmärkning för organisationer i handelskedjan. Det kan vara producenter, importörer eller återförsäljare som certifieras. Därmed kan även sammansatta produkter bära märkningen. Organisationerna i handelskedjan åtar sig att följa principerna för Fair Trade och Fair Trade Standard och WFTO: s garantisystem kontrollerar att kriterierna följs. Märkningen finns på livsmedel, interiörartiklar, köksartiklar, leksaker med mera.

I de fall som förutsättningarna för hänvisning till märkning är uppfyllda kan en upphandlande myndighet eller enhet hänvisa direkt till Fairtrade- respektive WFTO- märkningen som bevis för att principerna för rättvis handel är uppfyllda. Undersök alltid att respektive märkeskrav uppfyller villkoren enligt upphandlingslagarna. 

Fairtrade City

Fairtrade City är en diplomering till kommuner och regioner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att dessa lever upp till kriterier och krav på både rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling, att det bedrivs ett aktivt informationsarbete samt att det erbjuds ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

För att diplomeras som Fairtrade City krävs att kommunen eller regionen uppfyller vissa kriterier kopplade både till både offentlig och privat konsumtion. När det gäller den offentliga konsumtionen ska de upphandlande organisationerna ha en tydlig och mätbar målsättning samt kunna erbjuda och öka konsumtionen av produkter inom organisationens avtal, både utifrån principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Läs mer om rättvis handel