Att tänka på vid sysselsättningsfrämjande krav i offentlig upphandling

Nedan följer att antal frågeställningar som kan vara bra att fundera över för upphandlande myndigheter och enheter som önskar ställa sysselsättningsfrämjande krav och villkor i sina upphandlingar.

Finns det ett väl fungerande samarbete med leverantören och Arbetsförmedlingen eller kommunens arbetsmarknadsförvaltning genom hela inköpsprocessen

Leverantören har en viktig roll för ett lyckat resultat. Det är därför viktigt att vara lyhörd inför dennes förutsättningar och möjligheter. Arbetsförmedlingens långa erfarenhet kring tillsättning av praktikplatser är viktig. Kommunernas arbetsmarknadsförvaltning är också en viktig aktör.

Sker dialog med andra parter, såsom arbetstagarorganisationer eller ideell sektor? 

En bra dialog med olika berörda parter kan ge värdefulla synpunkter kring exempelvis aktuell marknadsstruktur och olika branschers förutsättningar att erbjuda sysselsättning.

I vilka branscher är sysselsättningskrav mest lämpliga att använda? 

Hittills har bygg- och tjänstebranschen varit i fokus men även andra branscher kan visa sig vara lämpliga. Det kan vara bra att undersöka med arbetsmarknadens parter inom de olika branscherna. Till exempel arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

Vilka risker tar vinnande leverantör? 

Glöm inte att inhämta leverantörens perspektiv. Faktorer såsom anställningsform, arbetsmiljö, utbildning, omhändertagande, handledning och försäkringar – både gällande arbetstagare och leverantörens utrustning – kan alla på olika sätt påverka leverantörens förmåga att leverera i tid och med avsedd kvalitetsnivå.

Hur ska matchningen gå till? 

Med matchning menas i detta fall hur urvalet sker av aktuella individer som ska erbjudas anställning (visstid eller praktik) efter att tilldelning har skett. Ett nära samarbete mellan upphandlande myndighet, leverantören och Arbetsförmedlingen samt arbetsmarknadsförvaltningarna på kommunnivå är att föredra. Även andra intressenter kan vara av intresse i denna fas, såsom arbetsintegrerande sociala företag, den idéburna sektorn och civilsamhälles organisationer som har arbetsintegreringsfokus .

Vilken anställningstyp är aktuell? 

En visstidsanställning ligger nära ett faktiskt jobb men är samtidigt komplicerad sett till återanställningsskyldigheten i LAS (vilken innebär att arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta), undanträngningseffekter samt de risker som leverantören tar. En praktikplats är enklare sett till dessa delar, men är också längre ifrån ett faktiskt jobb.

Hur ska uppföljningen gå till? 

Att redan i ett tidigt skede utreda vilken uppföljningsmodell som är lämplig, samt vilken slags statistik som bör samlas in (poster, tidsperiod och så vidare) är viktigt för att möjliggöra en effektiv uppföljning.

Vilka undanträngningseffekter riskerar att uppstå? 

Anställningstypen påverkar graden av undanträngning på aktuell arbetsmarknad. I huvudsak kan man säga att ju närmare anställningsformen är ett faktiskt jobb, desto större riskerar undanträngningseffekterna att bli.

Hur påverkas små och medelstora företags möjlighet att delta i aktuell upphandling?

Sysselsättningskraven bör inte göra det oproportionerligt svårt för små och medelstora företag att delta i upphandling.

Vilken grupp av arbetslösa är aktuell? 

I dagsläget berör de flesta sysselsättningskrav långtidsarbetslösa, utrikesfödda, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning eller personer som står långt från arbetsmarknaden av andra skäl. Det är dock svårt att ge en tydlig avgränsning kring vilka grupper som på sikt ger bäst resultat.

Senast uppdaterad:

Relaterad information