Sysselsättning genom offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten bedriver det EU-finansierade projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling, med syfte att få fler upphandlande myndigheter att använda sig av sysselsättningskrav i sina upphandlingar.

Målsättningen är att fler individer som idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden, särskilt nyanlända, ska erbjudas en anställning eller praktikplats i offentligt upphandlade kontrakt. Projektet är nu i en planerings- och analysfas och väntas sätta igång under senhösten 2017.

Projekt som syftar att öka sysselsättningen hos nyanlända

Projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling finansieras av Europeiska socialfonden som är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

Bakgrunden till satsningen är att även om offentlig upphandling setts som ett arbetsmarknadsinstrument under en längre tid i flera europeiska länder så är det först på senare år som sådana krav och villkor har börjat tillämpas i Sverige. Det har funnits osäkerhet kring vilka möjligheter som finns i LOU att ställa sysselsättningskrav – alltså att begära att företag som tävlar om utvalda offentliga kontrakt anställer alternativt erbjuder trainee- eller praktikplatser till nyanlända.

Ökat intresse och större möjligheter att ställa krav

Intresset för social hållbarhet och att använda upphandling som ett verktyg för att nå samhälleliga mål har dock stadigt ökat och fler kommuner arbetar idag med att tillämpa sysselsättningskrav i upphandling. I och med den nya lagstiftningen som trädde i kraft den första januari 2017 så finns det än större möjligheter att använda sig av sysselsättningskrav, till exempel genom reserverade kontrakt. Regeringen lanserade även 2016 en ny nationell upphandlingsstrategi där målsättningen att offentlig upphandling ska bidra till ett socialt hållbart samhälle görs mycket tydlig.

Vidareutveckla och sprida metoder för att ställa sysselsättningskrav

Projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling kommer att utvärdera, analysera och vidareutveckla de metoder som idag används för att främja sysselsättning genom offentlig upphandling. Metoderna, goda exempel och lärdomar från olika lyckade satsningar kommer sedan att spridas genom riktade informationsinsatser, nationella och transnationella workshops, konferenser och seminarier. 

I projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling samarbetar Upphandlingsmyndigheten med:

 • Arbetsförmedlingen

  Fokus i projektet:
  Rekryteringsprocess och arbetsmarknadsanalys.
  Samverkansformer mellan offentliga myndigheter och branschorganisationer för att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

 • Botkyrka kommun

  Fokus i projektet:
  Testa och kvalitetssäkra metoder i upphandlingspilot för sysselsättningskrav i offentlig upphandling.

 • Göteborg stad

  Fokus i projektet:
  Rekryteringsprocess.
  Samverkansformer mellan offentliga myndigheter och branschorganisationer för att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden.
  Sociala innovationer genom ansvarsfulla upphandlingsprocesser.

 • Helsingborg kommun

  Fokus i projektet:
  Stödfunktioner, arbetssätt och processer för lyckad matchning kopplat till offentliga affärer.

 • Stockholms stad

  Fokus i projektet:
  Arbetsintegrerande sociala företags deltagande i offentliga upphandlingar.
  Reserverad upphandling.

 • Trafikverket

  Medverkar inom följande områden i projektet:
  Statistik, utvärdering och konsekvensanalys.
  Samverkansformer mellan offentliga myndigheter och branschorganisationer för att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden.
  Stödfunktioner, arbetssätt och processer för lyckad matchning kopplat till offentliga affärer.

Projektet är ett transnationellt EU-projekt och Upphandlingsmyndighetens internationella partner är Finland. Institutet för hälsa och välfärd är nationellt ansvariga i Finland och kommunerna Helsingfors och Vanda deltar som partners.

För mer information, kontakta Patrick Amofah, projektledare på Upphandlingsmyndigheten

Vad är Europeiska socialfonden?

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Nu är vi i början på nästa programperiod. Under perioden 2007–2013 satsas över 12 miljarder kronor på att hjälpa kvinnor och män att stärka sin kompetens och förbättra sina utsikter till arbete.

Svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden, Europeiska integrationsfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead) i Sverige. Myndigheten har cirka 130 medarbetare på åtta regionkontor runtom i landet och huvudkontor i Stockholm.

Senast uppdaterad:

Relaterad information