Upphandling med mål att öka sysselsättningen

Offentliga kontrakt kan användas som en väg in till arbetsmarknaden för människor som har svårt att få jobb, med en förbättrad kompetensförsörjning som följd. Här hittar du en modell för hur det går till.

Illustration över den nationella modellen för sysselsättningskrav i offentlig upphandling.
Illustration över den nationella modellen för sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Klicka på bilden för att öppna den i större format i eget fönster.


Hur kan vi stödja människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden till jobb och samtidigt förbättra kompetensförsörjningen för företagen? Här finns en möjlighet för offentlig verksamhet och företag och organisationer att göra gemensam sak och använda våra offentliga inköp som en inkörsport till arbetslivet. Varje år gör offentliga verksamheter i Sverige inköp för över 600 miljarder kronor. Här finns alltså en stor potential.

För att förenkla detta har Upphandlingsmyndigheten i samarbete med flera partners tagit fram ett stöd för sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Sysselsättningskrav i offentlig upphandling innebär att den upphandlande organisationen ställer krav i upphandlingen på att den vinnande leverantör under kontraktstiden ska erbjuda anställning, utbildning, praktik- eller traineeplatser till personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. De som kan få jobb, praktik- eller traineeplats genom dessa krav kan till exempel vara nyanlända, ungdomar eller långtidsarbetslösa.

En lyckad upphandling med sysselsättningskrav förutsätter att den sker i nära samverkan mellan den upphandlande organisationen, matchningsansvarig och leverantören. Välj den roll som berör dig eller som du är intresserad av för att få information om de steg i inköps- och upphandlingsprocessen som är relevanta för dig.

 • Beslutsfattare och ledning – Du som sitter i en ledande position inom offentlig verksamhet och kan initiera policybeslut och strategi för organisationen, exempelvis politiker eller tjänsteman.
 • Upphandlande organisation – Du som arbetar inom upphandlande organisation och berörs av eller behöver stöd i ditt arbete med att genomföra upphandling med sysselsättningskrav, exempelvis upphandlare, beställare eller projektledare.
 • Leverantör – Du som är leverantör eller anbudslämnare i offentlig upphandling med sysselsättningskrav eller som har intresse av ämnet, exempelvis företag eller organisation.
 • Matchningsansvarig arbetsmarknadsaktör – Du som arbetar med arbetsmarknadsfrågor och matchar arbetssökande mot arbetsgivare, exempelvis på arbetsmarknadsförvaltning eller offentlig eller privat arbetsförmedling.

Om sysselsättningskrav i offentlig upphandling

På politisk nivå, inom EU och nationellt i Sverige, betraktas offentlig upphandling som ett av flera möjliga verktyg för att uppnå olika mål i samhället. Det kan vara miljömässiga, sociala eller andra samhällspolitiska mål. Ett viktigt syfte med de EU-direktiv som reglerar den offentliga upphandlingen är att använda upphandlingen som ett sätt att effektivt använda skattemedel och samtidigt bidra till att nå samhälleliga mål.

Även inom Europa 2020-strategin om en smart och hållbar tillväxt för alla anges offentlig upphandling som ett instrument som ska bidra till den europeiska sysselsättningsstrategin för att nå mål för bland annat sysselsättning och social integration.

Sysselsättningskrav i offentlig upphandling syftar till att förbättra förutsättningarna för personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, minska arbetslöshet, öka sysselsättningen, främja social hållbarhet och stärka kompetensförsörjningen för leverantörer. De arbetsmarknadspolitiska programmen som kan kombineras med detta kan bidra till att de arbetssökande får de kunskaper som efterfrågas och därmed motverka arbetskraftsbrist hos leverantörerna.

Enligt 2014 års upphandlingsdirektiv (Direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling, LOU-direktivet) får en upphandlande organisation ställa särskilda villkor på hur ett kontrakt ska fullgöras. De nationella bestämmelserna om villkor för fullgörande av kontrakt (särskilda kontraktsvillkor) finns i 17 kap. 1 § LOU (lagen (2016: 1145) om offentlig upphandling)[1].

Sådanavillkor får enligt direktivet bland annat omfatta sysselsättningsrelaterade hänsyn. Upphandlande organisationer har stor frihet att definiera föremålet för upphandlingen och ta miljöhänsyn och sociala hänsyn utifrån sina egna behov och preferenser inom en upphandlings olika faser.

Bestämmelserna om fullgörande av kontrakt lyfts ofta fram som mest lämpliga för sysselsättningsfrämjande åtgärder och i förarbetena betonas möjligheterna att ställa sysselsättningsfrämjande krav genom att tillämpa villkor för fullgörande av kontrakt (se prop. 2016/17:195, bland annat sidorna 292, 928 och 1 118).

[1] Motsvarande bestämmelser finns i försörjningsdirektivet (direktiv 2014/25/EU, LUF-direktivet)


Bakgrunden till stödet och modellen

Offentlig upphandling har i många år använts som ett arbetsmarknadsverktyg i flera länder inom EU. I Sverige har flera kommuner och andra myndigheter påbörjat ett arbete med att genom särskilda kontraktsvillkor skapa möjligheter till sysselsättning och arbete för dem som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Trots ökat intresse har möjligheten att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling utnyttjats sparsamt i Sverige. Detta kan dels bero på att det råder en juridisk osäkerhet om vad som är tillåtet, dels på att det saknas kunskap hos de upphandlande organisationerna och leverantörerna om hur upphandlingar med sådana villkor kan genomföras i praktiken.

De upphandlande organisationer som ställt någon form av sysselsättningskrav har många gånger använt olika metoder. Syftet med en nationell modell för sysselsättningskrav i offentlig upphandling är att skapa en enhetlig metod som tydligt visar vad som krävs för att kunna genomföra en lyckad upphandling med sysselsättningskrav. Modellen ska tydligt beskriva varje steg i processen och ge praktiskt stöd till de aktörer eller roller som berörs, bland annat upphandlare, matchningsansvariga och leverantörer, men också beslutsfattare.

EU-projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling ska ta fram den nationella modellen till hösten 2019. Projektet har bland annat tittat på ett antal metoder i Sverige och Finland, bland annat från Botkyrka kommun, Göteborgs stad, Helsingborg stad, Stockholms stad och Trafikverket. Projektet har även genomfört flera studiebesök i andra EU-länder för att se olika lösningar för att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling, bland annat Finlands nationella modell för sysselsättningskrav, Warszawa stad, Rotterdam stad, Helsingfors stad och Vanda kommun i Finland.

För att få ytterligare relevant underlag har projektet tagit in externa synpunkter från arbetsmarknadsparterna, näringslivet, leverantörer och andra myndigheter samt olika organisationer som ingår i projektets referensgrupp.

Utifrån ovanstående exempel och erfarenheter har projektet tagit fram en nationell modell.

Dessa delar ingår i stödet:

 • Matchnings- och rekryteringsprocess
 • Beslutsunderlag
 • Mall för kontraktsvillkor - sysselsättningskrav
 • Mall för kontraktsvillkor - dialog om sysselsättningsfrämjande åtgärder
 • Mall för överenskommelse med leverantör efter genomförd dialog om sysselsättningsfrämjande åtgärder
 • Formulär för egenrapportering på övergripande nivå
 • Tillämpningsstöd för mallarna

Om EU-projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling

Sysselsättning genom offentlig upphandling är ett treårigt projekt som leds av Upphandlingsmyndigheten och finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet ska skapa en modell för och sprida kunskap om möjligheterna att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Samarbetspartners är Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Stockholms stad och Trafikverket. Projektets transnationella partners är National Institute for Health and Welfare i Finland, Helsingfors stad och Vanda stad.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

folder sysselsättningskrav.PNG

Så här fungerar modellen

En snabb introduktion till den nationella modellen för sysselsättningskrav i offentlig upphandling.