Välgrundat beslut med rätt analys

LEVERANTÖR | Det är dags för den upphandlande organisationen att göra en analys av arbetsmarknaden och titta på både möjligheter och risker med sysselsättningskrav i den aktuella upphandlingen. Bland annat behöver lokala och regionala förutsättningar analyseras närmare.

Under analysfasen gör upphandlande organisation en bedömning av lämpligheten att ställa sysselsättningskrav i den aktuella upphandlingen genom att analysera den kunskap som samlats in under planerings- och kartläggningsfaserna.

Som potentiell leverantör till den upphandlande organisationen besitter du viktig kunskap om din bransch och förutsättningarna i din region. Det är kunskap som kan behövas i marknadsanalysen, till exempel analys av förutsättningarna för aktuell bransch på den lokala eller regionala arbetsmarknaden där arbete inom kontraktet ska utföras, eftersom det finns regionala skillnader på arbetsmarknaden beroende på konjunktursvängningar som kan påverka tillgången på personer som står till arbetsmarknadens förfogande.

En marknadsanalys kan redan vara genomförd på övergripande nivå inom den upphandlande organisationen, men kan ändå komma att genomföras inför den aktuella upphandlingen.

Arbetsmarknadsanalysen är sedan en del av det som ligger till grund för den upphandlande organisationens beslut – om de ska ställa sysselsättningskrav i den aktuella upphandlingen eller inte.

Se mallen till beslutsunderlag för mer ingående kunskap om vilka frågeställningar den upphandlande organisationen kan ställa sig.

Om mallen för beslutsunderlag