Välgrundat beslut med rätt analys

UPPHANDLANDE ORGANISATION | Analysen ser till att din organisation gör en välgrundad bedömning av upphandlingen med sysselsättningskrav, där ni tittar på både möjligheter och risker. Fasen avslutas med ett beslut om att gå över i upphandlingsfasen.

Under analysfasen gör ni en bedömning av lämpligheten att ställa sysselsättningskrav i den aktuella upphandlingen genom att analysera den kunskaps som samlats in under planerings- och kartläggningsfaserna. Observera att det kan vara olika funktioner inom organisationen som analyserar de olika frågeställningarna.

I den här fasen hanterar ni följande uppgifter:

  • gör en marknadsanalys, som till exempel tar hänsyn till kontraktets värde för hela kontraktstiden, uppdragets omfattning och innehåll, längd och huvudsaklig bransch
  • gör en analys av förutsättningarna för aktuell bransch på den lokala eller regionala arbetsmarknaden där arbete inom kontraktet ska utföras
  • utred vilka risker som finns förknippade med sysselsättningskrav i aktuell upphandling med sysselsättningskrav
  • för dialog med aktuella aktörer, till exempel företag och organisationer som verkar inom branschen
  • ta fram ett beslutsunderlag för aktuell upphandling (se beslutsunderlag nedan)
  • ta beslut om sysselsättningskrav i aktuell upphandling.

En större eller mindre del av analysen kan redan vara genomförd på en övergripande nivå i samband med policy- och strategibeslut. Vid större upphandlingar eller för att anpassa till lokal och regional nivå kan ni ändå behöva göra en mer ingående analys för att kunna göra en korrekt bedömning av just denna upphandling.

Stöddokument i analysfasen:

Gör en marknadsanalys

Tidig dialog

Bedömning inför beslut

Om mallen för beslutsunderlag