Leverantören möter sina nya medarbetare

UPPHANDLANDE ORGANISATION | Nu ska det bli verkstad. Leverantören ska hitta och rekrytera den eller de individer som ska erbjudas sysselsättning i form av arbete eller praktik. Det sker främst i samverkan med matchningsansvarig, men berör också den upphandlande organisationen.

I implementeringsfasen ska de sysselsättningsfrämjande åtgärderna bli verklighet. Det innebär ett nära samarbete mellan matchningsansvarig och leverantören. Vem hos upphandlande organisation som ger stöd under implementeringen bör vara klargjort under förberedelsearbetet.

Det är leverantören som anställer eller upplåter till exempel en praktikplats och som därmed har det slutliga avgörandet om vem som ska erbjudas sysselsättning inom ramen för kontraktet utifrån de krav som ställs i upphandlingen.

I den här fasen hanterar ni följande uppgifter:

  • etablera kontakt mellan matchningsansvarig och leverantör – om detta inte redan är gjort under den förberedande fasen
  • hålla uppstartsmöte med leverantören för att höra hur denna planerar att uppfylla sitt åtagande, till exempel rekrytering. I uppstartsmötet bör även matchningsansvarig delta för att vara ett stöd i samtalet om leverantörens behov av kompetens
  • finnas till hands för matchningsansvarig och leverantör för att svara på frågor om kontraktet och villkoren.

Rekryteringsprocessen innehåller följande steg:

  • Identifiera individer ur målgruppen
  • Utreda och bedöma individerna utifrån aktuellt kontrakt
  • Träna eller utbilda till en basnivå
  • Matcha mot aktuellt kontrakt
  • Praktik eller utbildning – specialkunskaper för aktuell anställning
  • Individen anställs eller får praktik av leverantören

 För att närmare se hur rekryteringsprocessen ser ut för matchningsansvarig och leverantör – se:

Matchningsansvarig arbetsmarknadsaktör

Leverantör