Ökad förståelse av nuläge och framtid

UPPHANDLANDE ORGANISATION | Efter planeringsfasen är det dags att fördjupa kunskapen om den aktuella upphandlingen. Vilka förutsättningar finns i den aktuella upphandlingen? Vilket resultat kan ni förvänta er och vad krävs för att lyckas?

Under kartläggningsfasen förbereder ni underlaget för bedömningen av den aktuella upphandlingen ytterligare. Det handlar om att få en tydligare bild av förväntningar och mål genom att ta in mer kunskap från omvärlden. Kartläggningen bör ni därför göra i dialog med matchningsansvariga och leverantörer.

I den här fasen hanterar ni följande uppgifter:

  • kartlägg de externt påverkande faktorerna för upphandling med sysselsättningskrav, exempelvis demografi, arbetsmarknad, bransch, befintliga kollektivavtal och annan arbetsmarknadsreglering inom aktuell bransch och region
  • sätt mer detaljerade mål för upphandlingen med sysselsättningskrav
  • identifiera typ av upphandlad tjänst
  • klargör var tjänsten ska utföras
  • beskriv hur många sysselsättningstillfällen som kan bli möjliga, antal platser eller timmar
  • klargör vilka kompetensprofiler som kan bli aktuella. Utbildningsnivå, färdigheter och erfarenheter.

En större eller mindre del av kartläggningen kan redan vara genomförd på en övergripande nivå i samband med policy- och strategibeslut. Vid större upphandlingar kan ni ändå behöva göra en mer ingående kartläggning för att kunna göra en korrekt bedömning av just denna upphandling.

Observera att det kan vara olika funktioner inom organisationen som kartlägger de olika frågeställningarna.

Använd gärna beslutsunderlaget och kartlägg de frågor som är lämpliga för din upphandlingssituation.

Beslutsunderlag