Planera i god tid

UPPHANDLANDE ORGANISATION | Innan ni ställer sysselsättningskrav i en upphandling behöver syfte, krav och vad som ska uppnås beskrivas, dels internt inom organisationen, dels gentemot potentiella leverantörer. Vilka behov är det som ska tillgodoses? Vad är målet och syftet med upphandlingen?

Under planeringsfasen inleds arbetet med bedömningen om det är lämpligt att ställa sysselsättningskrav i den aktuella upphandlingen. Planeringen för upphandlingen utgår från organisationens policy och övergripande strategi för sysselsättningskrav, men kan också bygga på upphandlande organisations affärsplaner, budget eller annan långtidsplanering. Planeringen gör ni i samspel med olika roller inom er organisation, med matchningsansvarig och andra lämpliga aktörer.

I den här fasen hanterar ni följande uppgifter:

  • beskriv omfattning och avgränsningar för upphandlingen
  • beskriv översiktligt omvärldsfaktorer, både nuläge och förväntad utveckling, exempelvis bransch, arbetsmarknad
  • identifiera intressenter både internt och externt, vilka behöver ni samverka med?
  • säkerställ bemanning för upphandling med sysselsättningskrav
  • ta fram tidplan
  • påbörja dialog med matchningsansvarig
  • planera vad som behöver kartläggas och analyseras inför upphandlingen med sysselsättningskrav
  • avgör om reserverad upphandling kan vara ett alternativ till sysselsättningskrav, helt eller delvis.

En större eller mindre del av planering och bedömning kan redan vara genomförd på en övergripande nivå i samband med policy- och strategibeslut. Vid större upphandlingar kan ni ändå behöva göra en mer ingående planering för att kunna göra en korrekt bedömning av just denna upphandling.

Använd gärna frågeställningarna i beslutsunderlaget som inspiration i planeringen. Välj de områden eller frågor som passar er organisation eller aktuell upphandling.

Beslutsunderlag

Planera matchning

Planera reserverad upphandling