Tillämpning av kontraktsvillkor Hantering av brister

De sysselsättningsfrämjande villkoren är avsedda att utgöra en integrerad del i ett kontrakt med leverantören. Villkoren utgör åtaganden för leverantören och därför bör de vara kopplade till sanktioner om leverantören bryter mot kon­traktet genom att inte uppfylla sina åtaganden. Det kan gälla såväl brister i medverkan i uppfölj­ningen eller i egenrapporteringen som brister i efterlevnaden av Villkoren hos leverantören själv eller hos eventuella underleverantörer. Alla sank­tioner som kan utgå ska dock framgå av upphand­lingsdokumenten och de ska vara proportionerliga i förhållande till avvikelsens art och omfattning.

Kommentarer till föreslagna sanktioner

Villkoren innehåller förslag på sanktioner. Den upphandlande myndigheten kan komplettera med ytterligare sanktioner och de föreslagna sanktionerna kan behöva ta hänsyn till eller kopplas till andra villkor i avtalet i övrigt. Till exempel kan olika former av viten utgå i påtryck­ningssyfte för att framtvinga att leverantören medverkar till uppföljning, men respektive upp­handlande myndighet avgör om vitesklausul ska införas i kontraktsvillkoren. Vid ramavtal kan också leverantörer utestängas från avrop, det vill säga utestängas från att tilldelas kontrakt enligt ramavtalet.

Om leverantören inte medverkar vid uppfölj­ningen eller om det finns brister i den dokumen­tation som ska tillhandahållas enligt punkt 3 ska leverantören i första hand få möjlighet till rättelse. Den upphandlande myndigheten bestämmer inom vilken tid en rättelse ska ha skett.

Om det framkommer att leverantören eller eventuella underleverantörer inte uppfyller Villkoren ska leverantören få möjlighet att avhjälpa detta. Det ska ske enligt en tidsatt åtgärds­plan som tas fram av leverantören inom den tid som bestäms av den upphandlande myndigheten. Åtgärdsplanen ska också godkännas av den upp­handlande myndigheten.

Upprepade brister i leverantörens egenrappor­tering, upprepade brister i medverkan till uppfölj­ning eller om inte rättelse sker inom angiven tid eller om bristande uppfyllelse av villkoren inte avhjälps enligt fastställd åtgärdsplan kan det anses som väsentliga avtalsbrott och utgöra grund för att kontraktet kan komma att sägas upp med omedelbar verkan. Även uppnått maximalt vitesbelopp kan anses vara ett väsentligt avtalsbrott.

Senast uppdaterad:

Relaterad information