Frågor och svar om sysselsättningskrav

Hur fungerar egentligen sysselsättningskrav i offentlig upphandling? Vad kan man göra och vad kan man inte göra? Här hittar du svar på några av de frågor som kan dyka upp.

Vad menas med sysselsättningskrav?

I en offentlig upphandling kan en upphandlande myndighet ställa krav på att leverantören ska ge en eller flera personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden sysselsättning inom ramen för kontraktet. Det kan göras på olika sätt, genom att ställa särskilda villkor om att erbjuda anställning, utbildning, praktik- eller traineeplatser under kontraktstiden, eller genom dialogkrav, då dialog med leverantören genomförs i samband med kontraktsskrivning om förutsättningar och möjligheter att erbjuda något av ovanstående vid utförande av kontraktet. En annan möjlighet är att göra en reserverad upphandling.

Varför ska man ställa sysselsättningskrav i upphandlingar?

Genom att ställa sysselsättningskrav kan offentliga inköp användas som en form av arbetsmarknadsverktyg, det vill säga att korta vägen till arbete för människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Målet är att det ska ge flera positiva effekter: för individen som får lättare att få jobb, för leverantören och näringslivet i stort som får fler kvalificerade arbetssökande att välja bland och för samhället som får lägre kostnader för försörjningsstöd och högre skatteintäkter.

I vilka upphandlingar är det lämpligt att ställa sysselsättningskrav?

Den analysen måste varje upphandlande myndighet göra själva. Men för att denna form av upphandlingar ska bli framgångsrika krävs att den upphandlande organisationen är rustad för att ställa sysselsättningskrav, till exempel att det finns policybeslut om att ställa sysselsättningskrav och att rutiner och resurser finns på plats.

Kan man ställa sysselsättningskrav i alla upphandlingar?

Vilka upphandlingar som är lämplig för sysselsättningskrav måste varje upphandlande myndighet bedöma själva i den förberedande analysen.

Vad räknas som sysselsättning?

Sysselsättning kan vara jobb, utbildning, praktik- eller traineeplats.

Måste sysselsättningen utföras inom det som upphandlas?

Ja, de sysselsättningsfrämjande åtgärderna måste utföras inom kontraktet eller ha en koppling till utförande av kontraktet För mer information se tillämpningsstödet på webben.

Måste sysselsättningen ha någon speciell längd?

En praktikplats bör vara max sex månader. En anställnings längd bestäms av arbetsgivare och arbetstagare.

Hur kan upphandlande organisation säkerställa att villkoren lever upp till lagar och regler?

De särskilda villkor som finns i Upphandlingsmyndighetens modell är framtagna av erfarna jurister inom projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling efter noggranna juridiska analyser.

Kan upphandlande organisation välja person som leverantören ska ge sysselsättning?

Nej. Det är alltid leverantören som väljer den person som anställs/får praktikplats.

Kan upphandlande organisation ställa krav på vilken grupp som får sysselsättning?

Ja, den upphandlande organisationen anger vilken målgrupp som leverantören ska rekrytera ur, till exempel nyanlända, ungdomar eller långtidsarbetslösa. Däremot kan man inte ange att målgruppen ska finnas på en bestämd geografisk plats, på grund av reglerna om den fria rörligheten inom EU. Till exempel får upphandlande myndigheteten inte kräva att personen ska bo eller vara folkbokförd på en viss kommun eller adress.

Vem ger stöd med matchning och rekrytering?

De upphandlande organisationer som inte har egen arbetsmarknadsenhet kan vända sig till Arbetsförmedlingen eller annan arbetsmarknadsaktör för hjälp med matchning av kandidat mot leverantör.

Hur ska vinnande leverantör hitta lämplig kandidat?

Det sker i dialog mellan leverantör och matchningsansvarig arbetsmarknadsaktör. Men leverantören kan också själv hitta en lämplig kandidat.

Vilket stöd kan vinnande leverantör få?

Upphandlande organisation ska ha kontinuerlig dialog med leverantörsledet. Leverantören ska även vid behov få hjälp att hitta rätt kandidat för att uppfylla kraven, antingen av upphandlande organisations arbetsmarknadsförvaltning eller via Arbetsförmedlingen eller privat arbetsmarknadsaktör. Den person som erbjuds jobb eller praktik ska ha någon form av lämplighet för uppgiften som ska utföras. Kandidaten kan även erbjudas vidareutbildning/förberedande utbildning för att klara av arbetet/projektplatsen och handledning vid behov. Återkommande uppföljningsmöten bör genomföras mellan upphandlande organisation och leverantören. Stödet kommer till hösten 2019 att kompletteras med mer utvecklat stöd till leverantören.

Hur följer man upp att leverantören lever upp till villkoren?

Upphandlande organisation bör ha återkommande uppföljningsmöten med leverantören och leverantörer kan även rapportera in på en övergripande nivå hur kraven uppfylls. När kontraktet är slut bör ett avslutningsmöte hållas.

Riskerar inte sysselsättningskrav i offentlig upphandling att slå mot leverantörerna och minska antalet anbud i upphandlingen?

Sysselsättningskrav ska inte vara en belastning för en leverantör. Rätt utförd ska upphandlande myndighet ge stöd till leverantören, bland annat genom dialog med leverantörssidan under processen och hjälp att hitta rätt kandidat med hjälp av matchning. De organisationer som redan ställer dessa krav upplever inte att de får färre anbud eller att kontrakten blir dyrare. Men det finns ingen studie gjord på detta ännu.

Kan detta leda till att leverantör säger upp personal för att kunna ta in en ny person?

Nej, sysselsättningskrav i offentlig upphandling ska inte leda till undanträngningseffekter. Hur sysselsättningskraven ska kunna uppfyllas i varje enskild upphandling är något som ska klargöras tidigt i processen, genom tidig dialog mellan upphandlande myndighet och leverantörsledet samt dialog och samråd med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer

Om det ställs krav på att ta in flera personer en viss tidsperiod, kan man i stället välja att ta en person under längre tid?

Nej, det är upphandlande myndighet som ställer kraven hur många personer som ska erbjudas anställning eller praktikplats samt under hur lång tid.
Men upphandlande organisation kan också välja att ställa krav på antal praktik- eller anställningsmånader i stället för antal personer. Då kan leverantören ha färre antal personer som jobbar längre tid per person.

 

Har du inte fått svar på din fråga?

Då kan du ställa den i vår frågeportal eller ringa till frågeservice.

Senast uppdaterad:

Relaterad information