Frågeställningar att beakta

Det saknas generellt forskning kring de samhällsekonomiska effekterna av sysselsättnings­främjande krav vid offentlig upphandling. Nedan nämns ett antal områden som är särskilt intressanta att beakta vid tillämpning av sådana krav utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Anställningsform

Såsom sysselsättningsfrämjande krav tillämpats hittills i Sverige har vissa upphandlande myndigheter fokuserat på att erbjuda visstidsanställning, medan andra erbjuder praktikplatser. Att erbjuda visstidsanställning har sina fördelar – det ligger nära faktiskt jobb. Det kan dock vara problematiskt både juridiskt och ekonomiskt. Enligt 25 § lagen om anställningsskydd har arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta. Ekonomiskt finns risk för undanträngning.

Undanträngningseffekter

Med undanträngningseffekt menas i detta fall att åtgärden som utförs för att vissa individer ska få arbete samtidigt minskar möjligheten för andra att få arbete. Undanträngning kan uppstå av personer såsom andra arbetslösa, personer som vill byta jobb, studerande och så vidare.

Att helt undvika undanträngningseffekter är troligen inte möjligt. Inför en upphandling bör upphandlande myndigheter överväga om de undanträngningseffekter som riskerar att uppstå är befogade. Efter utförd upphandling bör en analys fastställa i vilken utsträckning det faktiskt uppstod undanträngningseffekter och ställa dem i relation till det utfall som uppnåddes.

Samhällsekonomisk uppföljning

Någon standardmodell finns inte i dag kring vilken slags uppföljning som ska göras för att utvärdera effekterna av att ställa sysselsättningskrav vid upphandling. Enkelt uttryckt måste de positiva effekterna ställas mot de negativa.

Insamlad statistik ska visa hur det går för de individer som berörs av de sysselsättningsfrämjande kraven över tid. Tidsperspektivet är i detta fall långt. Kravställandet av detta slag medför också kostnader för upphandlande myndighet. Dessa kostnader sker till stor del i det korta tidsperspektivet, oftast kopplat till utförandet av själva upphandlingen. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterad information