Användning av märkning

När du ska göra en hållbar upphandling är det möjligt att använda olika märkningar som ett verktyg för att ställa krav. Det går bland annat att hänvisa till en särskild märkning i upphandlingsdokumenten.

Märkning ett medel för att nå hållbarhetsmål

Använd krav på märkning i en upphandling när det är lämpligt i förhållande till de miljömål, sociala mål eller andra hållbarhetsmål som organisationen vill uppnå. Genom att hänvisa till märkningar kan också organisationens egna behov av resurser och kompetens för uppföljning minskas eftersom kontroll görs inom ramen för en märkningslicens.

Krav på märkning i upphandlingsreglerna

För att det ska vara tillåtet att kräva en märkning måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Det gäller dels bestämmelser om hur märkningskraven förhåller sig till det som ska upphandlas, dels hur märkningen utarbetas. Samtliga förutsättningar ska vara uppfyllda för att en märkning ska kunna användas som krav i en upphandling.

  • Anknytningskravet – märkningen får endast innehålla kriterier som har anknytning till det som ska upphandlas.
  • Lämplighetskravet – märkningen ska vara lämplig för att definiera egenskaper hos det som ska upphandlas.​
  • Objektivitetskravet – märkningen ska grundas på objektiva och icke-diskriminerande kriterier.
  • Öppenhetskravet – märkningen ska fastställas i ett öppet och transparent förfarande.​
  • Tillgänglighetskravet – märkningen ska vara öppet tillgänglig.
  • Inflytandekravet – märkningen ska fastställas av en oberoende part.​

Utöver dessa förutsättningar finns bestämmelser om likvärdig märkning och om i vilka fall som annan dokumentation än en märkning ska godtas. 

Läs mer om krav på märkning i upphandlingsreglerna

Stöd för att använda krav på märkning

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en metod som syftar till att underlätta bedömningen om en märkning uppfyller bestämmelserna i upphandlingslagarna.

Metoden kan användas som en checklista av både upphandlande organisationer som vill använda krav på märkning i en upphandling och märkningsorganisationer för att bedöma om den egna märkningen uppfyller bestämmelserna.

Stöd för att använda krav på märkning

Behovs och marknadsanalys inför upphandlingen

Undersök om det finns någon eller några märkningar i det aktuella produktområdet och om krav på märkning är ett bra verktyg för att nå organisationens miljömässiga eller sociala målsättningar.

Genom tidig dialog med marknaden om kommande upphandling där märkning tas upp, förbättras förutsättningarna för leverantörerna att lämna anbud och därmed en god konkurrens.

För att få bättre kunskap om marknaden är det bra att undersöka följande:

  • Hur vanlig är märkningen på marknaden inom produktområdet som ska upphandlas?
  • Finns det andra likvärdiga märkningar? 
  • Hur många licenser eller märkta produkter det finns på marknaden?

Kriteriebiblioteket

Om det inte finns någon lämplig märkning eller om ni av andra skäl inte vill använda krav på märkning i er upphandling kan ni istället ta del av de förslag på hållbarhetskriterier som finns i Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek 

Exempel på märkningar

Vad är märkning?

Olika sätt att ställa krav på en märkning

Likvärdig märkning ska alltid godtas

Annan lämplig utredning ska godtas i vissa fall

Uppföljning

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Mer om märkning