Användning av märkning

När du ska göra en hållbar upphandling är det möjligt att använda olika märkningar som ett verktyg för att ställa krav. Det går bland annat att hänvisa till en särskild märkning i upphandlingsdokumenten.

Tips då du använder krav på märkning

Använd krav på märkning i en upphandling när det är lämpligt i förhållande till de miljömål, sociala mål eller andra hållbarhetsmål som ni vill uppnå inom er upphandlande organisation. Det är också möjligt att använda delar av kraven i en märkning vilket också kan bidra till att uppnå era mål. Genom att hänvisa till märkningar kan också era egna behov av resurser och kompetens för uppföljning minskas eftersom kontroll görs inom ramen för en märkningslicens.

Märkning ett medel för att nå hållbarhetsmål

Bestämmelserna för användning av märkning ska ses som ett medel för upphandlande organisationer att nå olika hållbarhetsmål, det kan vara miljömässiga eller sociala målsättningar. Det är dock inte märket i sig som uppfyller detta. Undersök därför om de tänkta märkeskraven är lämpliga att använda för att definiera sådana egenskaper eller funktioner som ni vill att  den upphandlande varan eller tjänsten ska ha. Fundera också på vilket sätt det är bäst att använda krav på märkning:

  • som teknisk specifikation, det vill säga minimikrav för att få delta i upphandling
  • som tilldelningskriterium, det vill säga märkningen utgör ett mervärde
  • som särskilda kontraktsvillkor, vilket ger möjlighet att uppfylla kraven senare för den eller de leverantörer som antas.

Tidig dialog förbättrar förutsättningarna

Ha gärna också en tidig dialog med marknaden, eller informera leverantörer på annat sätt, om kommande upphandling och att ni planerar införa märkningskrav. Det förbättrar förutsättningarna för leverantörerna att lämna anbud och därmed en god konkurrens.

Hållbarhetskriterier för upphandling

När Upphandlingsmyndigheten utarbetar hållbarhetskriterier för upphandling inom olika varu- eller tjänsteområden undersöker vi regelmässigt om det finns några miljömärkningar eller andra märkningar som kan användas, som del av kriterierna eller som en direkt hänvisning. Vi bedömer bland annat vilket produktområde som avses och hur stor andel leverantörer som är anslutna till en viss märkning, men vi tar också hänsyn till de nationella miljömålen eller andra hållbarhetsperspektiv, vilka behov upphandlande myndigheter och enheter har, konkurrensaspekter, mindre företags möjligheter att delta med mera.

Vi utvecklar för närvarande mer stöd kring hur märkning kan användas vid upphandling och inköp. 

Nordiska Rådet har tagit fram en guide om hur krav på miljömärkningar och miljöledningssystem kan användas vid offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten har deltagit tillsammans med de övriga nordiska länderna. Här hittar du guiden:
Nordic Guidelines - Green Public Procurement

Senast uppdaterad:

Relaterad information