Inflytandekravet

Inflytandekravet innebär att märkningskraven ska fastställas av ett oberoende organ.

För att inflytandekravet ska vara  uppfyllt gäller följande:

  • Märkningskraven ska fastställas av ett organ som den som ansöker om märkningen inte har ett avgörande inflytande över.

Övriga krav som ska vara uppfyllda

Anknytningskravet

Lämplighetskravet

Objektivitetskravet

Öppenhetskravet

Tillgänglighetskravet

Mer om inflytandekravet

Medlemsorganisationer kan uppfylla kraven

Kravet utesluter företagsinterna märkningar eller märkningar som andra intressenter inte har tillgång till och inte har möjlighet att påverka. Medlemsorganisationer kan uppfylla kravet om inte enskilda medlemmar har ett avgörande inflytande över hur märkningskraven antas.

Intern process troligen inte tillåten

Vad som avses med ”avgörande inflytande” är däremot inte definierat. Ett ”avgörande inflytande” kan betyda att den som ansöker om märkningen har samma eller motsvarande inflytande över märkningen som den utövar över sin egen organisation. En rent intern process för att besluta om märkningens innehåll som andra inte har tillgång till och eller har möjlighet att påverka är troligen inte tillåten.

Senast uppdaterad:

Relaterad information