Lämplighetskravet

Lämplighetskravet handlar om hur märkningskraven förhåller sig till det som ska upphandlas.

För att uppfylla lämplighetskravet gäller följande:

  • Märkningskraven ska vara lämpliga för att definiera det som ska upphandlas.

Övriga krav som ska vara uppfyllda

Anknytningskravet

Objektivitetskravet

Öppenhetskravet

Tillgänglighetskravet

Inflytandekravet

Mer om lämplighetskravet

Inte möjligt att avgöra lämpligheten i förväg

Varje upphandlande organisation behöver bedöma om en viss märkning är lämplig utifrån behoven och de egna målsättningarna i den aktuella upphandlingen. Det är inte möjligt att avgöra ”lämpligheten” i förväg, utan det måste kopplas till upphandlingsföremålet i varje enskild upphandling.

Kraven ska var proportionerliga

Att märkningskraven är lämpliga för att definiera det som ska upphandlas innebär att de ska vara proportionerliga och uppfattas som objektivt skäliga och rimliga för att definiera det specifika upphandlingsföremålet. Utgångspunkten kan vara den samma som vid en bedömning enligt de grundläggande principerna för offentlig upphandling.

Avgör från fall till fall

Vilka egenskaper som är lämpliga behöver avgöras i varje enskilt fall. Det kan vara aktuellt att ta hänsyn till hur branschen och marknaden ser ut, upphandlingens komplexitet, kontraktets värde och målsättningen med upphandlingen. Det kan också ibland vara relevant att ta hänsyn till vilket eller vilka språk som en märkning finns på i samband med en viss upphandling.

Senast uppdaterad:

Relaterad information