Objektivitetskravet

Objektivitetskravet gäller de krav som ställs för att produkten eller tjänsten ska kunna märkas.

För att objektivitetskravet ska vara uppfyllt gäller följande:

  • Märkningskraven ska vara kontrollerbara och icke-diskriminerande.
  • Det ska objektivt gå att avgöra om den aktuella produkten eller tjänsten uppfyller kraven för märkningen eller inte.  

Övriga krav som ska vara uppfyllda

Anknytningskravet

Lämplighetskravet

Öppenhetskravet

Tillgänglighetskravet

Inflytandekravet

Mer om objektivitetskravet

Kraven ska gå att mäta

Det innebär att kraven ska vara formulerade på ett sådant sätt att det går att mäta eller på annat sätt objektivt konstatera om produkten eller tjänsten som omfattas av en ansökan uppfyller kraven för märkningen eller inte.  

Inget utrymme för skönsmässiga bedömningar

Objektivitetskravet tar inte sikte på resultatet utan att det rent objektivt går att på förhand konstatera om en produkt eller tjänst uppfyller märkningskraven. Exempelvis kan det stå i strid med kravet att kräva att tillverkningen av produkten ska ha låga koldioxidutsläpp. Det bör istället framgå vilka utsläpp av koldioxid som är tillåtna. Det ska också vara tydligt hur ett visst märkningskrav ska dokumenteras. Det finns enligt kravet inte något utrymme för skönsmässiga bedömningar.  

Krav på ursprung får inte förekomma

Krav på ett visst ursprung för en produkt, ingående råvaror eller ingående delar får inte förekomma. Det får exempelvis inte heller finnas några krav på att företaget som ansöker har viss organisationsform, viss storlek, visst hemvist eller ursprung eller agera på visst sätt för att få märkningen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information