Öppenhetskravet

Öppenhetskravet handlar om hur en märkningsorganisation beslutar om sina märkningskrav.

För att öppenhetskravet ska vara uppfyllt gäller följande:

  • Processen för att anta märkningskraven ska vara transparent och möjliggöra insyn.
  • Berörda parter ska ha haft möjlighet att delta i processen för att anta märkningskraven.

Övriga krav som ska vara uppfyllda

Anknytningskravet

Lämplighetskravet

Objektivitetskravet

Tillgänglighetskravet

Inflytandekravet

Mer om öppenhetskravet

Öppen process och dialog

Det ska finnas möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i en märkning. En märkning får alltså inte fastställas ensidigt utan att någon form av dialog varit möjlig, exempelvis genom ett remissförfarande.

Senast uppdaterad:

Relaterad information