Tillgänglighetskravet

Tillgänglighetskravet innebär att det ska vara möjligt att ta del av märkningskravens innehåll.

För att tillgänglighetskravet ska vara  uppfyllt gäller följande:

  • Alla krav och dokument som krävs för att ansöka om märkningen ska finnas öppet tillgängliga utan exempelvis krav på medlemskap, betalning eller registrering.

Övriga krav som ska vara uppfyllda

Anknytningskravet

Lämplighetskravet

Objektivitetskravet

Öppenhetskravet

Inflytandekravet

Mer om tillgänglighetskravet

Licenskostnader inget hinder

Tillgänglighetskravet tar huvudsakligen sikte på att det ska vara möjligt att ta del av märkningskraven, exempelvis utan avgift eller att man registrerar sig. Att märkningen därefter inte är gratis utan innebär licenskostnader eller liknande, är inte något hinder.

Inget krav på flera språk

Det framgår inte hur vidsträckt tillgängligheten ska vara, men faktorer såsom språk, digital tillgänglighet, komplexitet och liknande kan vägas in vid bedömningen om en märkning är tillgänglig. Beroende på målgrupp och användare kan språket påverka tillgängligheten, men det finns inget krav på att en märkning ska finnas på flera olika språk, exempelvis engelska. Under lämplighetsbedömningen bör det också bedömas om en märkning som till exempel endast finns på ett visst språk är lämplig i en viss upphandling beroende på vilket område upphandlingen avser eller om det kan förväntas anbud från utländska leverantörer.

Senast uppdaterad:

Relaterad information