Produktgrupp

Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor

English version

Upphandlande myndigheter och enheter är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om det är behövligt. Att det är behövligt innebär att det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor vid utförandet av kontraktet. Om arbetet utförs i länder där svensk rätt inte är tillämplig ska villkor fastställas enligt ILO:s kärnkonventioner.

Läs mer

Reglerna om arbetsrättsliga villkor finns i lagen om offentlig upphandling (LOU) 17 kap. 2-5 §§, i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 16 kap. 2-5 §§ samt i lagen om upphandling av koncessioner (LUK) i 14 kap. 2-5 §§. Syftet med lagstiftningen är att säkerställa skäliga arbetsvillkor vid utförandet av offentliga kontrakt.

Utöver de obligatoriska villkoren enligt ILO:s kärnkonventioner får upphandlande myndigheter ställa miljömässiga, sociala, arbetsrättsliga och andra villkor enligt bestämmelserna om fullgörande av kontrakt (17 kap. 1 § LOU, 16 kap. 1 § LUF, 14 kap. 1 § LUK).

Villkoren om hållbara leveranskedjor är därför mer långtgående och omfattar områdena mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption.   

Tillämpningsanvisningar

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram stöd som kan användas av upphandlande myndigheter för att säkerställa ansvarsfulla leveranskedjor för de varor och tjänster som de upphandlar.

Stödet omfattar följande dokument:

  • Tillämpningsstöd: Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och villkor om hållbara leveranskedjor.
  • Kontraktsvillkor för arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner (basnivå)
  • Kontraktsvillkor för villkor om hållbara leveranskedjor (avancerad nivå)
  • Bilaga 1A - formulär för egenrapportering (basnivå)
  • Bilaga 1B - formulär för egenrapportering (avancerad nivå)