Produktundergrupp

Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner

English version

Kontraktsvillkoren på basnivå omfattar arbetares rättigheter enligt ILO:s kärnkonventioner, och motsvarar de villkor som upphandlande myndigheter är skyldiga att inkludera i sina upphandlingar i vissa fall (17 kap. 4 § LOU, 16 kap. 4 § LUF och 14 kap. 4 § LUK).

Läs mer

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO är en konventionsbaserad organisation med över 180 konventioner. År 1998 antog ILO en deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, som har kommit att kallas kärnkonventioner. Kärnkonventionerna är åtta stycken, och rör fyra olika områden:

  • avskaffande av barnarbete (särskilt de värsta formerna av barnarbete) (ILO 138 och 182)
  • avskaffande av alla former av tvångsarbete (ILO 29 och 105)
  • avskaffande av diskriminering i arbetslivet (ILO 100 och 111)
  • föreningsfrihet, organisationsrätt och erkännande av rätten till kollektiva förhand-lingar (ILO 87 och 98).

 

Miljöaspekter