Produktundergrupp

Hållbara leveranskedjor

English version

Villkoren på avancerad nivå om hållbara leveranskedjor bygger på Global Compacts tio principer. Villkoren har delats in i huvudområdena mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption, som tillsammans utgör hållbara leveranskedjor. Villkoren omfattar:

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna,
  • FN:s barnkonvention, artikel 32,
  • ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering samt förenings-frihet och organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182),
  • den arbetsrättslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs, inklusive bestämmelser om lön, arbetstid, ledighet och arbetsmiljö,
  • den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs, och
  • FN:s konvention mot korruption.

Miljöaspekter