Produktgrupp

Arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal

Upphandlande myndigheter och enheter är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om det är behövligt. Att det är behövligt innebär att det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor vid utförandet av kontraktet. Om arbetet utförs i Sverige ska villkor om lön, semester och arbetstid fastställas enligt ett centralt kollektivavtal.

Läs mer

Reglerna om arbetsrättsliga villkor finns i lagen om offentlig upphandling (LOU) 17 kap. 2-5 §§, i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 16 kap. 2-5 §§ samt i lagen om upphandling av koncessioner (LUK) i 14 kap. 2-5 §§. Syftet med lagstiftningen är att säkerställa skäliga arbetsvillkor vid utförandet av offentliga kontrakt.

Tillämpningsanvisningar

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram arbetsrättsliga villkor inom ett antal områden. Inom dessa områden har redan samråd skett med arbetsmarknadens parter och upphandlande myndigheter behöver inte på egen hand kontakta arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna.

Upphandlingsmyndigheten har även tagit fram mallar för arbetsrättsliga villkor som kan användas vid upphandling inom områden där det ännu inte finns några framtagna villkor. Mallarna kan användas för alla upphandlingar oavsett vilken lagstiftning som tillämpas. Upphandlande myndigheter måste på egen hand fastställa vilka nivåer om lön, semester och arbetstid som ska tillämpas i den aktuella upphandlingen (bilaga 1 - "Villkoren"). Detta ska göras med utgångspunkt ur aktuellt kollektivavtal och de arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer som har slutit det centrala kollektivavtalet ska ges tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt.