Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal - mall enligt AMA AF

Villkoren syftar till att säkerställa att de arbetstagare som utför offentliga entreprenadkontrakt i Sverige har rätt till de villkor om lön, semester och arbetstid som arbetsmarknadens parter har kommit överens om.

Läs mer

Dessa kontraktsvillkor är avsedda att ingå i upphandlingsdokumenten och utgöra en integrerad del av kontraktsvillkoren.

Markering ” Den upphandlande myndigheten”, ”datum”  eller ”antal” byts ut till relevant beteckning eller information. Läs mer om användning av arbetsrättsliga villkor i tillämpningsstödet.

Kontraktsvillkoren för upphandling av Bygg- och anläggningsentreprenad innehåller hänvisningar till relevanta rubriker i AMA AF 12 där de arbetsrättsliga villkoren bör regleras i de fall dessa allmänna föreskrifter används i upphandlingen.

KravID: 11262

1. Entreprenörens åtagande

Hänvisning till AMA AF:

AFC/AFD. 346 Anställda. Lägg till underrubrik ”Arbetsrättsliga villkor”.

AFC/AFD. 35 Underentreprenörer. Lägg till underrubrik ”Arbetsrättsliga villkor”.

Entreprenören ska under hela kontraktets löptid tillämpa kontraktsvillkoren enligt punkt 1–5. Kontraktet ska fullgöras i enlighet med de vid var tid gällande arbetsrättsliga villkoren avseende lön, semester och arbetstid enligt bilaga 1.

De arbetsrättsliga villkoren i bilaga 1 benämns ”Villkoren”.

Entreprenören ska säkerställa att Villkoren uppfylls av anlitade underentreprenörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet, oavsett antal mellanled. Entreprenören ska också säkerställa att dessa underentreprenörer medverkar vid uppföljning enligt punkt 4.

Åtagandet gäller för anställda arbetstagare när dessa utför arbeten enligt kontraktet. Vilka arbetstagare eller vilket arbete som omfattas av de arbetsrättsliga villkoren framgår av bilaga 1.

Åtagandet avser arbete som utförs enligt svensk arbetsrätt.

 

2. Justering av Villkoren under kontraktstiden

Hänvisning till AMA AF:

AFC/AFD 346 Anställda. Lägg till i underrubrik ”Arbetsrättsliga villkor”.

Under kontraktsperioden kan kollektivavtalet som Villkoren utgår från omförhandlas av parterna. Om kollektivavtalet omförhandlas äger [Den upphandlande myndigheten] rätt att justera Villkoren. Justeringen kan avse lön, semester och arbetstid, exempelvis vilka lönenivåer som ska tillämpas.

Om Villkoren justeras kommer [Den upphandlande myndigheten] skriftligen underrätta entreprenören om detta. Entreprenören ska därefter, senast inom 30 dagar från det att den mottog en sådan underrättelse, börja tillämpa dessa justerade Villkor.

 

3. Hur Villkoren kan uppfyllas

Hänvisning till AMA AF:

AFC/AFD. 346 Anställda. Lägg till i underrubrik ”Arbetsrättsliga villkor”.

AFC/AFD. 35 Underentreprenörer. Lägg till i underrubrik ”Arbetsrättsliga villkor”.

Entreprenören kan uppfylla Villkoren för lön, semester och arbetstid genom att tillämpa dessa. Entreprenören kan även uppfylla dem på följande alternativa sätt:

  • genom att vara bunden av och tillämpa ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen eller ett lokalt avtal som bygger på detta avtal,

  • genom att tillämpa villkor för lön, semester och arbetstid i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen utan att vara bunden av det, eller

  • genom att vara en arbetsgivare som omfattas av en utstationeringssituation enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare och tillämpar villkor om lön, semester och arbetstid i enlighet med denna lag.

    Ovanstående gäller även för eventuella underentreprenörer.

 

4. Uppföljning

Hänvisning AMA AF:

AFC/AFD. 115 Uppföljning av avtal.

[Den upphandlande myndigheten] äger rätt att följa upp att entreprenören fullföljer sina åtaganden. Uppföljningen kan komma att ske i olika steg; egenrapportering och revision.

4.1 Egenrapportering

Hänvisning AMA AF:

AFC/AFD. 242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden. Ange att de arbetsrättsliga villkoren framgår av AFC/AFD. 346 och AFC/AFD 35.

På begäran av [Den upphandlande myndigheten] ska entreprenören senast den [välj datum] eller inom [ange antal veckor] från det att begäran mottogs skriftligen redovisa hur Villkoren efterlevs. Redovisningen lämnas i formulär enligt bilaga 2: formulär för egenrapportering. Entreprenören ska lämna den rapportering som framgår av bilagan och på begäran kunna styrka lämnade uppgifter.

4.2 Revision

Hänvisning till AMA AF:

AFC/ AFD.36 Beställarens kontroll. Tillägg till ABT 06 kap 3 §5.

Entreprenören ska möjliggöra för [Den upphandlande myndigheten] att själv eller genom ombud utföra revisioner hos entreprenören och/eller hos dess underentreprenörer för att säkerställa att entreprenören uppfyller sitt åtagande enligt punkt 1 och att Villkoren efterlevs. Entreprenören ska i samband med revision tillhandahålla de uppgifter och den dokumentation som behövs för att kontrollera att Villkoren efterlevs, till exempel tidrapportering, scheman, lönespecifikationer och anställningsavtal för berörda arbetstagare.

 

5. Hantering av brister[

Hänvisning till AMA AF:

AFC/AFD. 8 Hävning. Tillägg till AB 04 / ABT 06  kap 8 §1.

Om entreprenören inte medverkar vid uppföljningen eller om det föreligger brister i den dokumentation som ska tillhandahållas enligt punkt 4 ska rättelse ske inom den tid som bestäms av [Den upphandlande myndigheten].

Vid bristande efterlevnad av Villkoren ska entreprenören avhjälpa detta enligt en av entreprenören framtagen tidsatt åtgärdsplan som ska godkännas av Den upphandlande myndigheten. Åtgärdsplanen ska tas fram inom den tid som bestäms av [Den upphandlande myndigheten].

[Den upphandlande myndigheten] har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan om entreprenören inte vidtar rättelse inom angiven tid eller inte avhjälper brister enligt fastställd åtgärdsplan. [Den upphandlande myndigheten] har också rätt att säga upp kontraktet med omedelbara verkan vid allvarliga brister i Villkorens efterlevnad

Entreprenörens accept i anbudet om att kontraktsvillkoren kommer att uppfyllas under kontraktets löptid.

Egenrapportering enligt punkt 4 kan ske på bilaga 2: formulär för egenrapportering.

Läs mer om hur kontraktsvillkoren kan följas upp i Tillämpningsstöd: Arbetsrättsliga villkor vid upphandling https://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/publikationer/tillampningsstod-arbetsrattsliga-villkor-vid-upphandling/

  • KravID: 11262
  • Versionsdatum: 2018-12-18
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.