Arbetsrättsliga villkor snöskottare på tak

Dessa arbetsrättsliga villkor omfattar lön, semester och arbetstid (jfr 17. kap 2 – 5 §§ LOU, 16 kap. 2 – 5 §§ LUF och 14 kap. 2 – 5 §§ LUK). Villkoren för lön, semester och arbetstid har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter med utgångspunkt i följande kollektivavtal:

Läs mer

Plåt och ventilationsavtalet mellan Plåt & Ventföretagen (PVF) och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads).

Kollektivavtalets giltighetstid: 2017-05-01 t o m 2020-04-30.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 11263

1. Leverantörens åtagande

Leverantören ska under hela kontraktets löptid tillämpa kontraktsvillkoren enligt punkt 1–5. Kontraktet ska fullgöras i enlighet med de vid var tid gällande arbetsrättsliga villkoren avseende lön, semester och arbetstid enligt bilaga 1.

De arbetsrättsliga villkoren i bilaga 1 benämns ”Villkoren”.

Leverantören ska säkerställa att Villkoren uppfylls av anlitade underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet, oavsett antal mellanled. Leverantören ska också säkerställa att dessa underleverantörer medverkar vid uppföljning enligt punkt 4.

Åtagandet gäller för anställda arbetstagare när dessa utför arbeten enligt kontraktet. Vilka arbetstagare eller vilket arbete som omfattas av de arbetsrättsliga villkoren framgår av bilaga 1.

Åtagandet avser arbete som utförs enligt svensk arbetsrätt.

2. Justering av Villkoren under kontraktstiden

Under kontraktsperioden kan kollektivavtalet som Villkoren utgår från omförhandlas av parterna. Om kollektivavtalet omförhandlas äger [Den upphandlande myndigheten] rätt att justera Villkoren. Justeringen kan avse lön, semester och arbetstid, exempelvis vilka lönenivåer som ska tillämpas.

Om Villkoren justeras kommer [Den upphandlande myndigheten] skriftligen underrätta leverantören om detta. Leverantören ska därefter, senast inom 30 dagar från det att den mottog en sådan underrättelse, börja tillämpa dessa justerade Villkor.

3. Hur Villkoren kan uppfyllas

Leverantören kan uppfylla Villkoren för lön, semester och arbetstid genom att tillämpa dessa. Leverantören kan även uppfylla dem på följande alternativa sätt:

  • genom att vara bunden av och tillämpa ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen eller ett lokalt avtal som bygger på detta avtal,
  • genom att tillämpa villkor för lön, semester och arbetstid i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen utan att vara bunden av det, eller
  • genom att vara en arbetsgivare som omfattas av en utstationeringssituation enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare och tillämpar villkor om lön, semester och arbetstid i enlighet med denna lag.

Ovanstående gäller även för eventuella underleverantörer.

4. Uppföljning

[Den upphandlande myndigheten] äger rätt att följa upp att leverantören fullföljer sina åtaganden. Uppföljningen kan komma att ske i olika steg; egenrapportering och revision.

4.1 Egenrapportering

På begäran av [Den upphandlande myndigheten] ska leverantören senast den [välj datum eller ange antal veckor] från det att begäran mottogs skriftligen redovisa hur Villkoren efterlevs. Redovisningen lämnas i formulär enligt bilaga 2: formulär för egenrapportering. Leverantören ska lämna den rapportering som framgår av bilagan och på begäran kunna styrka lämnade uppgifter.

4.2 Revision

Leverantören ska möjliggöra för [Den upphandlande myndigheten] att själv eller genom ombud utföra revisioner hos leverantören och/eller hos dess underleverantörer för att säkerställa att leverantören uppfyller sitt åtagande enligt punkt 1 och att Villkoren efterlevs. Leverantören ska i samband med revision tillhandahålla de uppgifter och den dokumentation som behövs för att kontrollera att Villkoren efterlevs, till exempel tidrapportering, scheman, lönespecifikationer och anställningsavtal för berörda arbetstagare.

5. Hantering av brister

Om leverantören inte medverkar vid uppföljningen eller om det föreligger brister i den dokumentation som ska tillhandahållas enligt punkt 4 ska rättelse ske inom den tid som bestäms av [Den upphandlande myndigheten.]

Vid bristande efterlevnad av Villkoren ska leverantören avhjälpa detta enligt en av leverantören framtagen tidsatt åtgärdsplan som ska godkännas av [Den upphandlande myndigheten]. Åtgärdsplanen ska tas fram inom den tid som bestäms av [Den upphandlande myndigheten].

[Den upphandlande myndigheten] har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan om leverantören inte vidtar rättelse inom angiven tid eller inte avhjälper brister enligt fastställd åtgärdsplan. [Den upphandlande myndigheten] har också rätt att säga upp kontraktet med omedelbara verkan vid allvarliga brister i Villkorens efterlevnad.

Leverantörens accept i anbudet om att kontraktsvillkoren kommer att uppfyllas under kontraktets löptid.

Egenrapportering enligt punkt 4 kan ske med bilaga 2: formulär för egenrapportering. Egenrapporteringsformuläret hittar du bland våra mallar i Kriteriedatabasen.

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/arbetsrattsliga-villkor/arbetsrattsliga-villkor-enligt-kollektivavtal/arbetsrattsliga-villkor-enligt-kollektivavtal---mall-/

Läs mer om hur kontraktsvillkoren kan följas upp i Tillämpningsstöd: Arbetsrättsliga villkor vid upphandling https://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/publikationer/tillampningsstod-arbetsrattsliga-villkor-vid-upphandling/

Vid uppföljningen av de arbetsrättsliga villkoren kan leverantören vara bunden till andra kollektivavtal än Plåt- & ventilationsavtalet. Andra yrkesområden med andra kollektivavtal som exempelvis kan förekomma är:

  • Trädgårdsskötsel
  • Fastighetsskötsel

Till den upphandlande myndigheten eller enheten:

Innehållet i detta dokument är avsett att ingå i upphandlingsdokumenten och utgöra en integrerad del av kontraktsvillkoren. Markering ” Den upphandlande myndigheten”, ”datum” eller ”antal” byts ut till relevant beteckning eller information. Läs mer om användning av arbetsrättsliga villkor i tillämpningsstödet.

 

Vid användning av kontraktsvillkoren i entreprenadupphandlingar ska dessa villkor integreras med de andra kontraktsvillkoren med följande hänvisning till AMA AF.

 

1. Entreprenörens åtagande hänvisas till följande koder inom AMA AF:

AFD. 346 Anställda. Lägg till underrubrik ”Arbetsrättsliga villkor”.

AFD. 35 Underentreprenörer. Lägg till underrubrik ”Arbetsrättsliga villkor”.

 

2. Justering av Villkoren hänvisas till följande kod inom AMA AF:

AFD 346 Anställda. Lägg till i underrubrik ”Arbetsrättsliga villkor”.

 

3. Hur Villkoren kan uppfyllas hänvisas till följande koder inom AMA AF:

AFD. 346 Anställda. Lägg till i underrubrik ”Arbetsrättsliga villkor”.

AFD. 35 Underentreprenörer. Lägg till i underrubrik ”Arbetsrättsliga villkor”.

 

4. Uppföljning hänvisas till följande kod inom AMA AF

AFD. 115 Uppföljning av avtal.

 

4.1 Egenrapportering hänvisas till följande koder inom AMA AF:

AFD. 242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden. Ange att de arbetsrättsliga villkoren framgår av AFD. 346 och AFD 35

 

4.2 Revision hänvisas till följande kod inom AMA AF

AFD.36 Beställarens kontroll. Tillägg till ABT 06 kap 3 §5.

 

5. Hantering av brister hänvisas till följande kod inom AMA AF:

AFD. 8 Hävning. Tillägg till AB 04 / ABT 06 kap 8 §1.

 

Upphandlingsmyndigheten har sammanställt information och observationer från myndigheter och arbetsmarknadens parter och bedömer att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för snöskottare på tak i upphandlade kontrakt. Se Upphandlingsmyndighetens riskbedömning på vår webbplats.

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/socialt-ansvarsfull-upphandling/arbetsrattsliga-villkor/villkor-enligt-kollektivavtal/behovlighetsbedomning-nar-ska-villkoren-stallas/genomforda-behovlighetsbedomingar/snoskottare-pa-tak/

Upphandlingsmyndigheten har sammanställt information och observationer från myndigheter och arbetsmarknadens parter och bedömer att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för snöskottare på tak i upphandlade kontrakt. Se Upphandlingsmyndighetens riskbedömning på vår webbplats.

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/socialt-ansvarsfull-upphandling/arbetsrattsliga-villkor/villkor-enligt-kollektivavtal/behovlighetsbedomning-nar-ska-villkoren-stallas/genomforda-behovlighetsbedomingar/snoskottare-pa-tak/

Upphandlingsmyndigheten har sammanställt information och observationer från myndigheter och arbetsmarknadens parter och bedömer att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för snöskottare på tak i upphandlade kontrakt. Se Upphandlingsmyndighetens riskbedömning på vår webbplats.

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/socialt-ansvarsfull-upphandling/arbetsrattsliga-villkor/villkor-enligt-kollektivavtal/behovlighetsbedomning-nar-ska-villkoren-stallas/genomforda-behovlighetsbedomingar/snoskottare-pa-tak/

  • KravID: 11263
  • Versionsdatum: 2019-06-19
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.