Bygg och fastighet

English version

Bygg- och fastighetsentreprenader liksom anläggningsarbeten och infrastruktur står för en stor del av volymen i Sveriges offentliga inköp. Miljöhänsynen i de planer och program som utformas idag och miljöprestandan på det som byggs idag påverkar natur, miljö och hälsa inte bara idag utan även under lång tid framöver. En kortfattad beskrivning av områdets utmaningar finns nedan. Sist beskrivs vilka miljömål som berörs. Hållbarhetskriterierna ger stöd till dig som i din upphandling vill ställa krav för att bidra till bättre energiprestanda, minska förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen och ett mer hållbart skogsbruk.

Läs mer

Fysisk planering, stadsplanering och infrastrukturplaner avgör hur mark används, påverkar naturmark och exempelvis transportmönster. I upphandlingar av konsulter är bland annat kompetens om natur, ekosystem och miljöaspekter, förändring av transport- och resmönster viktiga. I befintlig bebyggelse likväl som på landsbygden kan finnas värdefulla kulturmiljöer vilket kräver sin kompetens. Uppförande av nya områden, anläggningar och infrastruktur så som vägar förändrar markanvändningen och kan innebära förlust av habitat, fragmentisering, barriärer och buller som skadar biologisk mångfald. Förändrad markanvändning kan påverka friluftsliv och rekreation negativt. Ogenomtänkt förtätning av städer och minskning av grönytor kan beröva barn och ungdomar ytor för lek, rörelse och återhämtning vilket är negativt för hälsa och utveckling. Kompetenskrav och utformningen av uppdragsbeskrivningarna är avgörande för att leveransen ska leda i hållbar riktning.

Byggsektorn står för en stor del av energianvändningen, koldioxidutsläppen och cirka hälften av elanvändningen i Sverige. Användningen av naturresurser till material och byggvaror är omfattande och ger också upphov till stora mängder avfall.  Byggvaror avser såväl kemiska produkter som varor som är behandlade med eller innehåller kemiska produkter. Vissa kemiska ämnen har välkända negativa effekter på både vår hälsa och naturen. Men fortfarande saknas mycket kunskap om hur kemikalier samverkar och hur de tillsammans påverkar natur och hälsa. För att minska problemen med att människor och natur exponeras för en mängd olika miljö- och hälsofarliga ämnen måste användningen av sådana ämnen minska.
Byggnader och anläggningar står kvar mycket länge. Den prestanda som kravställs och uppnås avgör hur miljöbelastning och energianvändningen och de potentiella kostnaderna ser ut för byggnaden under lång tid framöver. I upphandlingar blir då miljökrav på byggandet i sig, på materialen och på byggnaden och anläggningens miljö- och energiprestanda viktigt. En aktiv beställare som engagerar sig i projekten och följer upp kraven kan vara avgörande för hur bra resultatet blir.

Samordning, engagemang, dialog, uppföljning och verifiering ses ibland som fördyrande för projekten. För att beställaren ska få det man betalar för, och för att minska risker för byggfel, minska driftskostnader och framtida underhållskostnader så är dessa emellertid viktiga faktorer. I den meningen bör de förstnämnda snarare betraktas som en del av investeringen än som kostnader.

Skogsbruk påverkar mycket stora landområden. Skogsbruk utan naturskyddshänsyn innebär förlust av värdefulla habitat, fragmentisering, barriärer och utrotning av arter. Skogsbruk påverkar också sociala aspekter så som påverkan på friluftsliv och rekreation. Stor risk för påverkan i sina värsta former på sociala och etiska aspekter är främst förknippat med illegalt avverkad skog, varför spårbarhet på timmer och träråvara också är viktiga krav att ställa.

Förutom miljömålet god bebyggd miljö berörs följande miljömål direkt eller indirekt; begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, ett rikt växt och djurliv, levande skogar, myllrande våtmarker och grundvatten av god kvalitet.