Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Buller
 • Inomhus miljö (boende-, vistelse-, arbetsmiljö)
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Överkonsumtion av färskvattentillgångar
 • Dålig arbetsmiljö
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Produktgrupp

Bad- och simanläggningar

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram kriterier för att underlätta att ställa hållbarhetskrav vid upphandling av bad- och simanläggningar. Än så länge tas inte alla hållbarhetsaspekter upp här. Kriterierna fokuserar på energieffektivitet, vattenkvalitet och innemiljö. De lämpar sig bäst för nybyggnation, men kan delvis användas för renoveringsprojekt.

Läs mer

Huvuddelen av de svenska badhusen byggdes mellan åren 1955 och 1975. När dessa byggdes hade man inte fokus på energieffektivitet. Huvudsyftet med badhusen var att öka simkunnigheten och bidra till en bättre folkhälsa genom ökad hygien. Behoven har med tiden förändrats. Behovet av simkunnighet finns kvar, medan hygienfaktorn inte längre är av samma betydelse. Idag fungerar bad- och simanläggningar som mötesplatser för besökarna, och kan behöva inhysa andra typer av aktiviteter.

Bad- och simanläggningar byggs med cirka 40 års mellanrum eller när en beställare önskar att utöka sin befintliga verksamhet. Idag är många svenska simhallar i stort behov av renovering och ombyggnation. Bad- och simanläggningar är något av de mest komplexa anläggningar och byggnader man kan bygga, på grund av hög luftfuktighet, höga temperaturer och omfattande användning av kemikalier. Risker för fuktskador och dålig inomhusmiljö är mycket höga.

Eftersom bad- och simanläggningar byggs så sällan finns det uppenbara risker för bristande kunskap vid upphandling av dem. Hållbarhetskriterierna ger information till kommuner, myndigheter, projektledare och byggföretag om vad som är möjligt vid byggnation av bad- och simanläggningar idag.

En aspekt som inte tas upp i kriterierna är hur bad- och simanläggningen placeras. Sådana villkor eller riktlinjer ligger mycket tidigt i processen att bygga en ny anläggning men kriterierna omfattar inte den delen av processen. Vad som är möjlig placering avgränsas självfallet även av gällande översiktsplaner, planprogram och detaljplaner. Ur hållbarhetssynpunkt är det dock viktigt att tillvarata spillvärme från andra funktioner eller anläggningar i samhället. Placering av en ny anläggning så den ligger i anslutning till anläggningar med konstis, så som ishallar, hockey- och bandyarenor, ger möjlighet att tillvarata spillvärme från is-tillverkningen. 

Upphandlingsmyndigheten har inte heller kodat och rubriksatt kraven enligt AMA-systemet eftersom AMA inte är anpassade för bad- och simanläggningar. AMA  (Allmän material- och arbetsbeskrivning) är ett referensverk med texter som beskriver krav på material, utförande och färdigt resultat för vanliga arbeten i byggproduktionen. AMA ges ut av AB Svensk Byggtjänst. 

Föremålet för upphandlingen

Bad- och simanläggningar

Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Buller
 • Inomhus miljö (boende-, vistelse-, arbetsmiljö)
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Överkonsumtion av färskvattentillgångar
 • Dålig arbetsmiljö
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen