Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Överkonsumtion av färskvattentillgångar
 • Överutnyttjande av marktillgångar
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Utsläpp av försurande ämnen
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
Fragepratbubblor_kvinna.jpg

Frågor om kriterierna?

Kontakta oss via vår frågeportal!

SaFunkarKriterierna.jpg

Så fungerar det

Så laddar du hem krav och söker i kriteriebiblioteket. En lathund till hur det fungerar.

Produktgrupp

Elektricitet

English version

Elektricitet svarar som energibärare för 33 % av energitillförseln i Sverige. Genom att ställa krav på förnybar el bidrar offentlig sektor till att öka incitamenten för investeringar i elproduktion med förnybara energikällor.

Läs mer

Det finns en tydlig potential att öka den svenska produktionen av förnybar el, men också produktionen av förnybar el i andra europeiska länder. Under den närmaste tioårsperioden kommer marknaden för råkraft att bli allt mer europeisk, genom planerat arbete med att koppla samman kraftnäten och avlägsna de flaskhalsar som finns för kraftöverföring mellan regioner och länder (se Bakgrundsrapport, uppdatering elkriterier).

Förnybara energikällor har låg miljöpåverkan och bidrar väsentligt mindre till klimateffekten än till exempel kol och olja. Även andra miljöproblem som försurning, övergödning och radioaktiva risker kan minskas med förnybar elproduktion.

Att köpa el från förnybara energikällor kan därmed bidra till:

 • att minska utsläppen av växthusgaser 
 • att uppfylla flera av de nationella miljökvalitetsmålen
 • att öka intresset för att investera i förnybar elproduktion

Att använda energin effektivare är också en viktig åtgärd för att minska miljöpåverkan från energisektorn. Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier lyfter fram varor med hög energiprestanda, s kriterier för upphandling av energitjänster för energibesparingar med prestandagarantier.

Föremålet för upphandlingen

Elektricitet från förnybara energikällor (enligt definition i direktiv 2009/28/EG).

Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Överkonsumtion av färskvattentillgångar
 • Överutnyttjande av marktillgångar
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Utsläpp av försurande ämnen
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen

Tillämpningsanvisningar

Kriterierna är tänkta att användas vid upphandling av elektricitet. Det finns tre kriterienivåer, baskrav, avancerade krav och spjutspetskrav. Baskrav och avancerade krav har uppdaterats 2014. Spjutspetskraven utvecklade i en process under 2008.

Använd de kriterienivåer som passar era behov och målsättningar. Det är viktigt att ange hur anbudsgivarna ska svara på kriterierna och vilka verifikat (bevismedel) som ska lämnas. Svarsformulären kan hjälpa leverantörerna att redovisa hur de arbetar, vilket underlättar utvärdering och uppföljning.

Baskraven är lätta att verifiera genom lagkraven på ursprungsmärkning av el. Mer information finns i Tillämpningsanvisningar för baskrav och avancerade krav

Medverkande parter

SVEBIO, Svensk vattenkraftförening, Vattenfall, Arbetsförmedlingen, SKL Kommentus, Svensk Energi, HAV, Svenska energiaskor, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Bra Miljöval, Telge Energi, Svensk solenergi, SERO, LRF