Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Förbrukning av ändliga resurser
Teknisk specifikation KravID: 10306

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Förbrukning av ändliga resurser

Anbudet ska avse el producerad med hjälp av förnybara energikällor definierat i direktiv 2009/28/EG, artikel 2 a1, dvs. vindenergi, solenergi, aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk energi, hydrotermisk energi (vattenvärme), havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas.

1Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG.

 • Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. Bra Miljöval el
 • Ursprungsmärkning på faktura upprättad enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el (EIFS 2013:6) ,där märkningen baseras på inköp och annulering av ursprungsgarantier för förnybar el
Teknisk specifikation KravID: 10306

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Förbrukning av ändliga resurser

Anbudet ska avse el producerad med hjälp av förnybara energikällor definierat i direktiv 2009/28/EG, artikel 2 a1, det vill säga vindenergi, solenergi, aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk energi, hydrotermisk energi (vattenvärme), havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas.

Den del av leveransen som avser elektricitet från vattenkraft ska uppfylla följande:

 • ska bestå av vattenkraft vars minimitappning förbi eller genom vattenkraftverket minst ska utgöras av beräknad medellågvattenföring (MLQ). Medellågvattenföring ska vara beräknad under oreglerade förhållanden och under minst en 30-årsperiod. I de fall flödesdata och beräkningsmodeller är tillgängliga kan en medellågvattenföring justerad efter nederbördsvariation användas som minimitappning, eller
 • minst utgöras av tillrinningen i de fall fastställda dämnings- eller sänkningsgränser begränsar möjligheterna till minimitappning enligt MLQ. Minimitappningen ska släppas förbi kraftverket i den ursprungliga, naturliga (huvud)fåran och/eller i omlöp, fisktrappa eller likvärdig konstruktion (naturlik fiskväg), eller släppas genom kraftverket.

Den del av anbudet som avser elektricitet från biokraft ska uppfylla följande: 

 • Bränslet ska inte ge upphov till askor/rötrester eller annat, icke återvinningsbart material, eller 
 • Om bränslet ger upphov till askor ska ask-sammansättningen vara sådan att askorna efter härdning kan återföras till skogsmark i överensstämmelse med Skogsstyrelsens riktlinjer (2008:2) specificerat i bilagan Krav på askor.

1Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG.

Förslag till bevis

 • Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. Bra Miljöval el
 • Ursprungsmärkning på faktura upprättad enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el (EIFS 2013:6), och
  - där märkningen baseras på inköp och annulering av ursprungsgarantier för förnybar el, och
  - där andelen förnybar el från vattenkraft och/eller biokraft särskilt specificeras och
  - där uppgifter om produktionsanläggningarna, samt bevis för att dessa anläggningar uppfyller kravet.

Förnybara energikällor har låg miljöpåverkan och bidrar väsentligt mindre till klimateffekten än elproduktion med fossila bränslen. Fossila bränslen är en ändlig resurs som också bidrar till andra miljöproblem, exempelvis försurning och övergödning.

Produktion av el i kärnkraftverk ger låga utsläpp av klimatpåverkande ämnen, men sker med en ändlig resurs och skapar risker för spridning av radioaktiva ämnen i miljön. Riskerna uppstår i samband med utvinning av bränsle, vid haverier/olyckstillbud under drift och i samband med slutförvaring av kärnavfallet. Produktionen ger upphov till radioaktivt avfall som måste slutförvaras under kontrollerade former i närmare 100 000 år.

Förnybara energikällor har låg miljöpåverkan och bidrar väsentligt mindre till klimateffekten än elproduktion med fossila bränslen. Fossila bränslen är en ändlig resurs som också bidrar till andra miljöproblem, exempelvis försurning och övergödning.

Produktion av el i kärnkraftverk ger låga utsläpp av klimatpåverkande ämnen, men sker med en ändlig resurs och skapar risker för spridning av radioaktiva ämnen i miljön. Riskerna uppstår i samband med utvinning av bränsle, vid haverier/olyckstillbud under drift och i samband med slutförvaring av kärnavfallet. Produktionen ger upphov till radioaktivt avfall som måste slutförvaras under kontrollerade former i närmare 100 000 år.

Vattenkraft är en förnybar och flödande energikälla, med låg klimatpåverkan och obetydliga utsläpp av andra föroreningar. Vattenkraften påverkar däremot vattenmiljön negativt, genom att vattenflödena regleras. Kravet på minimitappning kan ge ekologiska vinster i stort sett i alla reglerade vattendrag. En minimitappning motsvarande medellågvattenföring (MLQ) är ett mått som bland annat Fiskeriverket tidigare rekommenderade som lägsta nivå. MLQ motsvarar cirka 5-20 procent av medelvattenförningen. Ju större vattendrag, desto högre är MLQ i procent av medelvattenföringen. (Läs mer om minimitappning och dess betydelse för vattendragens ekosystem i Bakgrundsdokument elektricitet och i Definitioner och begrepp, vattenkraft).

El producerad med biobränslen har låg klimatpåverkan och råvaran är förnybar om systemen för att utvinna och leverera bränslena är energi- och kostnadseffektiva och uttaget inte överskrider tillväxten. En viktig förutsättning är att markens produktionsförmåga upprätthålls, vilket är bakgrund till kravet på att askor ska gå att återföra.

Förnybara energikällor har låg miljöpåverkan och bidrar väsentligt mindre till klimateffekten än elproduktion med fossila bränslen. Fossila bränslen är en ändlig resurs som också bidrar till andra miljöproblem, exempelvis försurning och övergödning.

Produktion av el i kärnkraftverk ger låga utsläpp av klimatpåverkande ämnen, men sker med en ändlig resurs och skapar risker för spridning av radioaktiva ämnen i miljön. Riskerna uppstår i samband med utvinning av bränsle, vid haverier/olyckstillbud under drift och i samband med slutförvaring av kärnavfallet. Produktionen ger upphov till radioaktivt avfall som måste slutförvaras under kontrollerade former i närmare 100 000 år.

 • KravID: 10306
 • Versionsdatum: 2014-06-27
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.