Miljömål

Miljöaspekter

 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Införda miljöledningsrutiner
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Dålig arbetsmiljö
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Buller
 • Avfallsdeponering
 • Inomhus miljö (boende-, vistelse-, arbetsmiljö)
Fragetecken_lila.jpg

Frågor om kriterierna?

Kontakta oss via vår frågeportal!

SaFunkarKriterierna.jpg

Så fungerar det

Så laddar du hem krav och söker i kriteriebiblioteket. En lathund till hur det fungerar.

Produktgrupp

Flerbostadshus nybyggnad

I kriteriebiblioteket finns kriterier som avser nybyggnation av flerbostadshus. Kriterierna avser inte bara tekniska krav på byggnaden utan även utredningskrav och krav på uppföljning. Vilka av bibliotekets kriterier som hamnar i nedladdade dokument beror på det urval som man själv gör och vad man väljer att ladda ned. Om du läser denna text i ett dokument kan därför dokumentet innehålla en mängd kriterier från biblioteket eller bara ett kriterium. Om du läser denna text i kriteriebiblioteket har du tillgång till samtliga publicerade kriterier.

Läs mer

För totalentreprenad finns, i kriteriebiblioteket, kriterier avseende byggprocessens projekteringsskede, produktionsskede och vid överlämning till beställaren. För utförandeentreprenader finns kriterier avseende produktionsskede och vid överlämning till beställaren.

Kriterierna för miljöledning av entreprenader, energieffektivisering och materialval är uppdaterade med AMA-koder och rubriker.

Kriterierna för materialval inriktar sig ännu endast på kemiskt innehåll i material, varor och kemiska produkter. Det är generella krav för många typer av material, varor och kemiska produkter. Kriterierna avser inte bara kemiska krav på materialvalen utan även krav på innehållsdeklarationer, uppföljning under byggprocessens projekteringsskede, produktionsskede och vid överlämning till beställaren.

Kriterierna måste alltid anpassas efter omfattningen och storleken på respektive projekt! Upphandlaren/Beställaren ansvarar själv avgöra vilka av de föreslagna kriterierna som passar till den egna upphandlingen! För respektive kriterium kan finnas specifik information som kan hjälpa till vid en sådan bedömning.

Uppdatering pågår av detta område.

Miljömål

Miljöaspekter

 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Införda miljöledningsrutiner
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Dålig arbetsmiljö
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Buller
 • Avfallsdeponering
 • Inomhus miljö (boende-, vistelse-, arbetsmiljö)

Tillämpningsanvisningar

I lag om offentlig upphandling finns en skillnad på vad som i byggentreprenader ska betraktas som tekniska specifikationer jämfört med andra verksamheter (LOU, bilaga 3, punkt 1). Vilket kan vara bra för upphandlare som inte brukar röra sig i bygg-, anläggnings, eller fastighetsområdena att tänka på.

Upphandlaren/Beställaren måste själv avgöra vilka av de föreslagna kriterierna som passar till den egna upphandlingen, det egna objektet och den egna ambitionsnivån!

Dessa kriterier avser först och främst miljöaspekter, inte arbetsmiljö. Byggherren (beställaren - den upphandlande myndigheten/enheten) har ett mycket stort ansvar för arbetsmiljön på byggarbetsplatsen! Entreprenören är inte ensamt ansvarig för arbetsmiljön. Byggherrens (beställarens) utökade ansvar för arbetsmiljön är unikt för just byggnads- och anläggningsarbeten, det vill säga alla arbeten som omfattas av föreskrifterna för byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), och finns inte på motsvarande sätt för några andra beställare i andra branscher. Vilket ansvar som beställaren delegerar till entreprenören bör därför göras tydligt i avtal! Mer information finns hos Arbetsmiljöverket .

Dessa kriterier omfattar inte kulturmiljöaspekter. Kulturmiljö är en viktig specialkompetens. Kulturmiljö ingår i miljömålet god bebyggd miljö och hur nya byggnader påverkar helheten och värdena i befintlig bebyggd miljö måste tas hänsyn till. Kompetens om kulturmiljö måste beaktas på ett tidigt stadium i byggprocessen. Ofta handlar det om andra personer än miljöansvariga som har sådan kompetens.  Väg in hur ansvar avseende hänsyn till omgivande kulturmiljö- och arkitektoniska värden ska tas omhand i ert projekt. Mer information, Riksantikvarieämbetet.

 

Medverkande parter

Version 1.0 (2009) deltagare från: Akademiska Hus, Byggandets kretsloppsråd, Byggdialog Dalarna, PEAB Sverige AB, Skolfastigheter i Stockholm AB, Veidekke i Sverige AB.Version 1.1 (2012) deltagare från: Akademiska Hus, Byggandets kretsloppsråd, Byggdialog Dalarna, PEAB Sverige AB, Skolfastigheter i Stockholm AB, Veidekke i Sverige AB.Version 2.0 (2014) deltagare från: BeBo, BeLok, Byggherrarnas Teknik- och miljöutskott, Byggdialog Dalarna, Byggindustrierna, Centrum för Nollenergihus, CIT Energy Management, Göteborgs stads lokalförvaltning, Kemikalieinspektionen, Passivhuscentrum, PEAB Sverige AB, NCC, Skanska/Lunds tekniska Högskola, Skolfastigheter i Stockholm AB, SEBY/Projektengagemang AB, SundaHus i Linköping AB, Veidekke i Sverige AB, WSP.

Kommande kriterier